Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per quantitats invertides en el lloguer de l'habitatge habitual

Normativa: Arts. 10 i 2, disposició addicional primera Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu pel lloguer de l'habitatge habitual del contribuent.

 • L'import màxim de deducció serà:

  • 600 euros anuals, amb caràcter general, i.

  • 900 euros anuals, en cas que el contribuent tingui la consideració de persona amb discapacitat.

   Tingui-se en compte que a aquests efectes es considera persona amb discapacitat la referida en l'article 3 de la Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía.

   I, a més, d'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 5/2021, de 20 d'octubre, en el cas de persones de la qual incapacitat hagués estat declarada judicialment amb anterioritat al dia 1 de gener de 2022, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100 encara que no assoleixi aquest grau.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Aquesta deducció és aplicable únicament als següents contribuents:

  1. Contribuents que, a la data de meritació de l'impost, no hagin complert els 35 anys d'edat.

  2. Contribuents que, a la data de meritació de l'impost, siguin majors de 65 anys.

  3. Contribuents que, a la data de meritació de l'impost, tinguin la consideració de víctima de violència domèstica, víctima del terrorisme o de persona afectada.

  En cas de tributació conjunta, algun d'aquests requisits haurà de complir-ho, com a mínim, un dels cònjuges o, si escau, el pare o la mare en el supòsit de famílies monoparentals

  Per al concepte de família monoparental vegeu l'article 4  de la Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía.

  Així mateix, tingui-se en quanta que tenen la consideració de víctima de violència domèstica, víctima del terrorisme i persona afectada per tal acció, aquelles a les que es refereixen els articles 6 i 7 de l'esmentada Llei 5/2021, de 20 d'octubre, respectivament.

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi,  caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • - 25.000 euros en tributació individual.

  • - 30.000 euros en tributació conjunta.
 • Que el contribuent identifiqui a l'arrendador o arrendadora de l'habitatge fent constar el seu NIF en la corresponent autoliquidació.

  Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per arrendament" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de les dades necessàries per quantificar la deducció, haurà de fer-se constar el NIF/NIE de l'arrendador de l'habitatge i, si existeix, del segon arrendador o, si escau, si ha consignat un NIF d'un altre país, es marcarà una X en la casella corresponent.

 • La deducció es practicarà pel titular o titulars del contracte d'arrendament.

  En cas  de matrimoni, sigui quin sigui el seu règim econòmic matrimonial,  només seran deduïbles les quantitats que satisfaci el cònjuge signant del contracte d'arrendament i, en conseqüència ,  les quantitats que satisfaci el cònjuge que no figura en el contracte no donen dret a  aquesta deducció per no ser arrendatari.  Vegeu sobre això la Sentència del Tribunal Suprem  núm. 220/2009, de 3 d'abril (Sala del Civil), recaiguda en el recurs de cassació núm. 1200/2004 (ROJ: STS 2464/2009)

 • Quan hagi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació de la deducció, cadascun d'ells l'aplicarà sobre la base de les quantitats que hagués satisfet, amb el seu propi límit màxim de 600 euros o de 900 euros anuals, en el cas en què el contribuent tingui la consideració de persona amb discapacitat, sense que sigui procedent el seu prorrateig per no estar previst en la normativa.

 • En cas de tributació conjunta, la deducció s'aplicarà sobre les quantitats satisfetes per ambdós contribuents sempre que com a mínim un d'ells compleixi els requisits, amb el límit màxim de 600 euros per declaració, elevant-se aquest límit a 900 euros anuals quan algun dels cònjuges tingui la consideració de persona amb discapacitat.

 • El contribuent pot aplicar la deducció autonòmica per lloguer i la deducció per inversió en habitatge habitual en el mateix exercici impositiu, sempre que ambdós habitatges compleixin l'establert amb l'article 2 de la Llei 5/2021 per ser considerades com a habitatge habitual.

  Exemples:

  1. Contribuent que viu de lloguer des del setembre de 2017 en un habitatge i adquireix una altra el maig de 2022, mudant-se a la mateixa en aquella data. Si compleix els requisits de l'article 2 de la Llei 5/2021, de 20 d'octubre, això és, si l'habitatge ha constituït o constituirà la seva residència durant un termini continuat de, com a mínim, tres anys, es pot deduir per ambdues durant el període impositiu.

  2. Contribuent que viu de lloguer des del setembre de 2021 en un habitatge i adquireix una altra el maig de 2022, mudant-se en aquella data. El requisit de l'article 2 de la Llei 5/2021 de què constitueixi la seva residència durant un termini continuat de, com a mínim, tres anys, només podria complir-se en el cas de l'habitatge adquirit per la qual cosa només es podrà deduir per la segona.

Atenció: desapareix respecte a la deducció aplicable el 2021 el requisit de què s'acrediti la constitució del dipòsit obligatori de la fiança a què es refereix l'article 36 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans (BOE de 25 de novembre), a favor de la Comunitat Autònoma d'Andalucía, d'acord amb la normativa autonòmica d'aplicació .