Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per a contribuents amb discapacitat

Normativa: Arts. 16 i 3  Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • 150 euros per cada contribuent que tingui la consideració de persona amb discapacitat.

  Tenen la consideració de de persones amb discapacitat, els contribuents que tinguin reconegut en grau igual o superior al 33 per 100, d'acord amb el barem a què es refereix l'article 367 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE de 31  d'octubre).

  En particular, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 en el cas de pensionistes de la Seguretat Social, quan tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, i en el cas dels pensionistes de classes passives quan tinguin reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

  A més, d'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía, en el cas de persones de la qual incapacitat hagués estat declarada judicialment amb anterioritat al dia 1 de gener de 2022, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100 encara que no assoleixi aquest grau.

 • Que la suma de les bases imposables  general  i de l'estalvi  del contribuent, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • - 25.000 euros en tributació individual.

  • - 30.000 euros en tributació conjunta.