Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donatius amb finalitat ecològica

Normativa: Art. 22 Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 10% de les quantitats donades durant el període impositiu a favor de qualsevol de les següents institucions:

    1. Les entitats públiques dependents de la Comunitat Autònoma d'Andalucía o de corporacions locals d'Andalucía, de la qual finalitat sigui la defensa i conservació del medi ambient, quedant afectes aquests recursos al desenvolupament de programes d'aquesta naturalesa.

    2. Les entitats sense fins lucratius i les entitats beneficiàries del mecenatge, regulades respectivament en els articles 2 i 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i d'incentius fiscals al mecenatge, sempre que la seva fi exclusiva sigui la defensa del medi ambient i es trobin inscrites en els corresponents registres de la Comunitat Autònoma d'Andalucía.

  • El límit de deducció aplicable serà de 150 euros.

Obligacions formals

L'efectivitat de la donació es justificarà mitjançant certificació expedida per l'entitat beneficiària a què es refereix article 24 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge,

Tingui-se en compte que l'article 24 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre estableix la informació que ha d'incloure l'esmentada certificació.