Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per a família nombrosa

Normativa: Arts. 14 i 5 Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía

Quantia de la deducció

 • En el cas de famílies nombroses de categoria general: 200 euros.

 • En el cas de famílies de categoria especial: 400 euros.

Atenció: les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seva classificació per categories es determinaran d'acord amb el que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses, o norma que la substitueixi.

Supòsits, requisits i altres condicions d'aplicació de la deducció

 • Tindran dret a aquesta deducció els següents contribuents:

  1. Els que siguin ascendents i formin part d'una família nombrosa

  2. Els que siguin germans orfes en els casos de famílies nombroses constituïdes per:

   - Dos o més germans orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que convisquin amb el tutor, acollidor o guardador, però no es trobin a les seves expenses.

   Tingui-se en compte que, a partir del 3 de setembre de 2021, data d'entrada en vigor de la Llei 8/2021, de 2 de juny, que reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, la tutela queda reduïda als menors d'edat no sotmesos a pàtria potestat o no emancipats en situació de desemparament, suprimint-se per a majors d'edat, per a què s'estableix la curatela i altres mesures de suport a la seva capacitat jurídica.

   - Tres o més germans orfes de pare i mare, majors de 18 anys, o dos, si un d'ells és persona amb discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.

   Vegeu les lletres d) i e) de l'article 2.2 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.

 • Els contribuents hauran d'ostentar, a la data de la meritació de l'impost, el títol de família nombrosa que acredita aquesta condició i categoria.

 • Que la suma de les bases imposable general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no sigui superior a:

  • - 25.000 euros en tributació individual

  • - 30.000 euros en tributació conjunta

 • Els imports de la deducció (200/400) es distribuiran per parts iguals quan existeixi més d'una persona amb dret a aplicar la deducció i es presentin declaracions individuals.

  Si un els cònjuges no té dret a aplicar la deducció per tenir una base imposable superior a 25.000 euros en tributació individual o per residir en una altra Comunitat Autònoma, l'altre es podrà deduir íntegrament l'import de la deducció que correspongui (200/400 euros).

Incompatibilitat

Aquesta deducció no és compatible amb l'aplicació de la deducció autonòmica “Per naixement o adopció de fills o acolliment familiar de menors”.