Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per a despeses de defensa jurídica de la relació laboral

Normativa: Arts. 21 i 60 Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía

Quantia i límit màxim de la deducció

  • L'import satisfet pel contribuent, en concepte de despeses de defensa jurídica derivats de la relació laboral en procediments judicials d'acomiadament, extinció de contracte i reclamació de quantitats.

  • L'import màxim de deducció serà de 200 euros, tant en tributació individual com conjunta.

Obligacions formals

  • Els contribuents de l'IRPF que hagin aplicat aquesta deducció estaran obligats a conservar durant el termini màxim de prescripció els justificants i documents que acreditin el dret a gaudir d'aquesta deducció.

  • Mitjançant ordre del titular de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda podran establir-se obligacions específiques de justificació, destinades al control d'aquesta deducció.