Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses educatives

Normativa: Arts. 15 i 60 Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía

 Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per les despeses d'ensenyament escolar o extraescolar d'idiomes, d'informàtica o d'ambdues.

  1. Despeses d'ensenyament escolar d'idiomes o informàtica

   Es consideraran despeses d'ensenyament escolar d'idiomes, d'informàtica, o d'ambdues, les quantitats satisfetes als centres docents en concepte de despeses d'escolaritat, en la proporció corresponent a aquestes matèries o assignatures, així com a aquelles que siguin impartides en un idioma estranger. Aquesta proporció es determinarà en funció del número total d'hores lectives que aquestes matèries o assignatures representin en el conjunt d'hores lectives del curs escolar.

  2. Despeses d'ensenyament extraescolar d'idiomes o informàtica.

   Tindran aquesta consideració aquelles quantitats satisfetes en contraprestació pels serveis d'ensenyament d'aquestes matèries prestats per un altre tipus centres no compresos en l'apartat anterior (despeses d'ensenyament escolar), ja sigui privats o públics, oficials o no, com ara les acadèmies i les escoles oficials d'idiomes. També tindran aquesta consideració les quantitats abonades a persones físiques, donades d'alta en el corresponent epígraf de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), en contraprestació per les classes particulars que, a títol individual, s'imparteixin sobre aquestes matèries en domicilis particulars o en llocs no destinats o organitzats específicament a aquest efecte.

 • L'import màxim de la deducció no podrà superar 150 euros anuals per cada descendent.

Requisits i condicions d'aplicació

 • La deducció s'aplicarà respecte d'aquells descendents pels quals es tingui dret al mínim per descendent.

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no sigui superior a:

  • - 80.000 euros en tributació individual.

  • - 100.000 euros  tributació conjunta.

 • La deducció es practicarà pel contribuent que satisfaci de manera efectiva les despeses.

 • Quan hagi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació de la deducció, la mateixa s'aplicarà sobre la base de les quantitats que cada declarant hagués satisfet, amb el límit màxim de 150 euros anuals per cada descendent.

  En cas que els pagaments es realitzin amb diners de guanys, la deducció s'aplicarà per meitats per ambdós cònjuges. I això independentment del fet que el compte des de la qual s'efectuïn els pagaments només tingui un titular o de què el justificant que si escau pugui expedir el centre estigui només a nom d'un dels ascendents.

Obligacions formals

 • Els contribuents de l'IRPF que hagin aplicat aquesta deducció estaran obligats a conservar durant el termini màxim de prescripció els justificants i documents que acreditin el dret a gaudir d'aquesta deducció.

  La justificació de les despeses en què s'ha incorregut, tant per ensenyament escolar com extraescolar, es realitzarà mitjançant la corresponent factura, document substitutiu, justificant o rebut, si escau.

 • Mitjançant ordre del titular de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda podran establir-se obligacions específiques de justificació, destinades al control d'aquesta deducció.

  Atenció: no s'ha aprovat per a 2022 cap ordre específica sobre això.