Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o ampliació de capital en les societats mercantils

Normativa: Art. 20  Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 20 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici 2022  en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats mercantils que revesteixin la forma de societat anònima,  societat anònima Laboral, Societat de Responsabilitat Limitada,  Societat de Responsabilitat Limitada Laboral o societat cooperativa .

  El límit de deducció aplicable serà de 4.000 euros anuals.

 • El 50 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici 2022 en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en societats mercantils quan aquestes societats han estat creades o participades per universitats o centres d'investigació.

  El límit de deducció aplicable serà de 12.000 euros anuals.

Atenció: el límit incrementat de 12.000 euros és independent del límit general de 4.000 euros establert per a la resta de les inversions que originen el dret a la deducció.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que, com a conseqüència de la participació adquirida pel contribuent, computada juntament amb la que posseeixin de la mateixa entitat el seu cònjuge o persones unides al contribuent per raó de parentesc, en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no s'arribi a posseir durant cap dia de l'any natural més del 40 per 100 del total del capital social de l'entitat o dels seus drets de vot.

 • Que aquesta participació es mantingui un mínim de tres anys.

 • Que el contribuent no exerceixi funcions executives ni de direcció ni manteniu una relació laboral amb l'entitat objecte de la inversió.

 • Que l'adquisició es formalitzi en escriptura pública, en què consti la identitat dels inversors i l'import de la inversió.

 • Que l'entitat de la que s'adquireixin les accions o participacions compleixi els següents requisits:

  1. Que tingui el seu domicili social i fiscal en la Comunitat Autònoma d'Andalucía.

  2. Que desenvolupi una activitat econòmica.

   A aquests efectes no es considerarà que l'entitat desenvolupa una activitat econòmica quan tingui per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que estableix l'article 4.Vuit.Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

  3. Si la inversió efectuada correspon a la constitució de l'entitat, que des del primer exercici fiscal aquesta compti com a mínim amb una persona amb contracte laboral a jornada completa, donada d'alta en el Règim corresponent de la Seguretat Social, i que es mantinguin les condicions del contracte durant com a mínim vint-i-quatre mesos.

  4. Si la inversió efectuada correspon a una ampliació de capital de l'entitat, que aquesta entitat hagués estat constituïda dins els tres anys anteriors a l'ampliació de capital i la plantilla mitjana de l'entitat durant els dos exercicis fiscals posteriors al de l'ampliació s'incrementi respecte de la plantilla mitjana que tingués durant els dotze mesos anteriors com a mínim en una persona amb els requisits del paràgraf 3r anterior, i aquest increment es mantingui durant com a mínim vint-i-quatre mesos més.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'entitat i del seu increment es computarà el nombre de persones empleades, en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb  la jornada completa.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat “Informació addicional a la deducció autonòmica per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials en entitats noves o de recent creació” de l'Annex B.8 del model de la declaració en el que, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, haurà de fer-se constar el NIF de l'entitat de nova o recent creació en la casella [1131] i en la [1133] si existeix  una segona entitat, indicant l'import total de la deducció per inversions en empreses de nova o recent creació.