Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per acolliment familiar de menors

Normativa: Art. 2.5 Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat  Autònoma de Cantabria

Quantia de la deducció

Atenció: tingui-se en compte que la disposició addicional quarta de la la Llei de Cantabria 11/2022, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals i Administratives (BOC  29-12-2022), com a conseqüència de  la situació econòmica derivada del conflicte a Ucraïna, que ha desencadenat un increment de preus, eleva per al període 2022 la quantia de la deducció de 240 a 360 euros i l'import màxim quan existeixin diversos menors acollits de forma simultània durant el període impositiu que passa de 1.200 a 1.800 euros.

Els contribuents que rebin a menors en règim d'acolliment familiar podran deduir les següents quantitats:

 • 360  euros amb caràcter general, o

 • 360  euros pel número màxim de menors acollits de forma simultània durant el període impositiu.

  En qualsevol cas, la quantia de la deducció no podrà superar l'import de 1.800 euros.

 • Aquesta deducció serà igualment aplicable a les persones ex-acollidores amb les que convisqui una persona major d'edat que s'hagués tinguda acollida fins a la majoria d'edat, sempre que la convivència no s'hagi interromput i que la convivència es doni sota l'aprovació i la supervisió de l'entitat pública de protecció de menors.

  En aquest últim cas, la deducció està subjecta als mateixos requisits que permeten l'aplicació del mínim per descendents pels /els fills/as majors d'edat que conviuen en el domicili familiar.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • L'acolliment familiar que dona dret a la deducció podrà ser simple o permanent, administratiu o judicial, sempre que els contribuents hagin estat prèviament seleccionats a l'efecte per una entitat pública de protecció de menors.

  Precisió: tingui-se en compte que la Llei 26/2015, de 28 de juliol, per la qual es modifica el sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE de 29 de juliol) va modificar, amb efectes des del 18 d'agost de 2015, l'article 173 bis del Codi civil que regula les modalitats d'acolliment familiar i, d'acord amb aquesta  modificació, l'acolliment familiar d'urgència i el temporal tenen en compte els casos de l'anterior acolliment familiar simple.

  Per tant, la deducció serà aplicable a l'actual acolliment familiar d'urgència, temporal i permanent.

 • Els contribuents que rebin als menors no han de tenir relació de parentesc amb els acollits ni adoptar-los durant el període impositiu.

 • En el supòsit d'acolliment de menors per matrimonis, parelles de fet o parelles que convisquin de manera permanent en anàloga relació d'afectivitat a les anteriors sense haver registrat la seva unió, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració individual de cadascun d'ells si tributessin d'aquesta manera.