Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per arrendament d'habitatge habitual per joves, majors i persones amb discapacitat

Normativa: Art. 2.1 Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat  Autònoma de Cantabria

Quantia i límits màxims de la deducció

 • El 10 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per l'arrendament de l'habitatge habitual

  La deducció es practicarà pel titular o titulars del contracte d'arrendament.

  En cas  de matrimoni, sigui quin sigui el seu règim econòmic matrimonial,  només seran deduïbles les quantitats que satisfaci el cònjuge signant del contracte d'arrendament i, en conseqüència ,  les quantitats que satisfaci el cònjuge que no figura en el contracte no donen dret a  aquesta deducció per no ser arrendatari. Vegeu sobre això la Sentència del Tribunal Suprem  núm. 220/2009, de 3 d'abril (Sala del Civil), recaiguda en el recurs de cassació núm. 1200/2004 (ROJ: STS 2464/2009).

 • El límit màxim de deducció serà de:

  • - 300 euros anuals en tributació individual.

  • - 600 euros  anuals  en tributació conjunta, essent precís per això que, com a mínim, un dels declarants reuneixi els requisits exigits per a l'aplicació de la deducció que a continuació es comenten.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Tenir menys de 35 anys complerts, 65 o més, o ser persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100 d'acord amb el barem a què es refereix l'article 354 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE de 31 d'octubre).

  A l'efecte d'acreditació del grau de discapacitat tingui-se en compte la disposició addicional única del Decret legislatiu 62/2008, de 19 de juny, de la qual regulació és similar a la que estableix l'article 72 del Reglament de l'IRPF.

 • Que la suma de la base liquidable general i la base liquidable de l'estalvi, suma de les caselles [0500] i [0510] de la declaració,  minorada en el mínim personal i familiar, casella [0520], sigui inferior a:

  • - 22.946 euros en tributació individual.

  • - 31.485 euros en tributació conjunta.

 • Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin el 10 per 100 de la renda del contribuent.

Base de la deducció

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats justificades amb factura o rebut satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que siguin arrendadors de l'habitatge.

En cap cas, donaran dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners en efectiu.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per arrendament d'Andalucía, Principat d'Astúries, Illes Balears, les Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, Regió de Múrcia, La Rioja i Comunitat Valenciana "de l'Annex B.8  de la declaració en el que, a més de les dades necessàries per quantificar la deducció, haurà de fer-se constar el NIF/NIE de l'arrendador de l'habitatge i, si existeix, del segon arrendador o, si escau, si ha consignat un NIF d'un altre país, es marcarà una X en la casella corresponent.