Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per atenció de familiars

Normativa: Art. 2.2  Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat  Autònoma de Cantabria

Quantia de la deducció

150 euros per cadascun dels següents familiars, ja sigui el parentesc per consanguinitat o per afinitat:

  • Descendent menor de 3 anys.

  • Ascendent major de 70 anys.

  • Ascendent, descendent, cònjuge o germà amb un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 65 per 100 d'acord amb el barem a què es refereix l'article 354 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE de 31 d'octubre).

Per descendent menor de 3 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, serà procedent aplicar una deducció de 100 euros per descendent i d'altres 100 euros per discapacitat. De forma anàloga cap ser procedent amb els ascendents.

Atenció: tingui-se en compte que la disposició addicional quarta de la la Llei de Cantabria 11/2022, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals i Administratives (BOC 29-12-2022), com a conseqüència de  la situació econòmica derivada del conflicte a Ucraïna, que ha desencadenat un increment de preus, eleva per al període 2022 el límit del dret a aquesta deducció que passa de 100 a 150 euros.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Que l'ascendent, descendent, cònjuge o germà convisqui més de 183 dies de l'any natural amb el contribuent. S'exceptua del compliment d'aquest requisit als menors de tres anys.

  • Que el descendent o ascendent no tingui rendes brutes anuals superiors a 6.000 euros. En els supòsits de discapacitat d'ascendent, descendent, cònjuge o germà el límit serà d'1,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

    L'import de l'IPREM anual per a  euros.

Recordi: complint-se els anteriors requisits, es tindrà dret a l'aplicació de la deducció, encara que el parentesc sigui per afinitat.