Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses de malaltia

Normativa: Art. 2.7  Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat  Autònoma de Cantabria

Quantia i límits màxims de la deducció

 • El 10 per 100 de les despeses i honoraris professionals, tant propis com de les persones que s'incloguin en el mínim familiar, abonats durant l'any per la prestació de serveis sanitaris per motiu de malaltia, salut dental, embaràs i naixement de fills, accidents i invalidesa, sempre que aquests honoraris no estiguin coberts per la Seguretat Social o si escau per la Mútua o entitat asseguradora corresponent del contribuent.

 • Aquesta deducció tindrà un límit anual de:

  • - 500 euros en tributació individual.

  • - 700 euros en tributació conjunta.

 • Aquests límits s'incrementaran en:

  • - 100 euros en tributació individual quan el contribuent sigui una persona amb discapacitat i acrediteu un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

  • - 100 euros per cada contribuent amb aquesta discapacitat en el cas de tributació conjunta.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que la suma de la base  liquidable general i la base liquidable de l'estalvi, suma de les caselles [0500] i [0510] de la declaració,  minorada en el mínim personal i familiar, casella [0520], sigui inferior a:

  • - 22.946 euros en tributació individual.

  • - 31.485 euros en tributació conjunta.

 • La base conjunta d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats justificades amb factura i satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que prestin els serveis.

  Important: en cap cas donaran dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners en efectiu.