Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per despeses de guarderia

Normativa: Art. 2.8  Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 de les despeses de guarderia dels fills biològics o adoptats.

 • Aquesta deducció tindrà un límit de 450  euros anuals per fill menor de tres anys.

  Si el fill compleix 3 anys durant l'exercici, la deducció pot aplicar-se fins al dia en què compleixi aquella edat, prorratejant-se les quantitats satisfetes el mes en el que es doni la circumstància.

  Atenció: tingui-se en compte que la disposició addicional quarta de la Llei de Cantabria 11/2022, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals i Administratives (BOC 29-12-2022), com a conseqüència de  la situació econòmica derivada del conflicte a Ucraïna, que ha desencadenat un increment de preus, eleva per al període 2022 el límit del dret a aquesta deducció que passa de 300 a 450 euros.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que la suma de la base  liquidable general i la base liquidable de l'estalvi, suma de les caselles [0500] i [0510 ] de la declaració,  minorat en el mínim personal i familiar, casella [0520], sigui inferior a:

  • - 22.946 euros en tributació individual.

  • - 31.485 euros en tributació conjunta.

 • La base conjunta d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats justificades amb factura i satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que prestin els serveis.

  En cap cas donaran dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners en efectiu.

  Atenció: només tindran dret a aplicar la deducció els contribuents a nom del qual s'expedeixi la factura justificativa de les despeses i per l'import total satisfet, llevat de, si es tracta de matrimonis en règim de guanys, cas en què, les quantitats satisfetes s'atribuiran a ambdós cònjuges per parts iguals, encara que la factura estigui expedida només a nom d'un d'ells.

 • Si hi ha més d'un contribuent amb dret a la deducció, es prorratejarà la deducció segons les despeses justificades per cada contribuent, sense que superi conjuntament la quantitat màxima de deducció (450 euros anuals). 

  Per tant, la quantia satisfeta per cada progenitor o adoptant determina l'import de la deducció que correspon a cadascun dels progenitors o adoptants que hagin satisfet les despeses,  prorratejant-se  del límit màxim de la deducció (450 euros ) en funció de les quantitats satisfetes per cadascun.