Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials de noves entitats o de recent creació

Normativa: Art. 2.6  Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat  Autònoma de Cantabria

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats mercantils que més endavant es detallen.

 • El límit màxim de deducció serà de 1.000 euros, tant en tributació individual com en conjunta.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Per a l'aplicació de la deducció han de complir-se els següents requisits i condicions:

 1. Que, com a conseqüència de la participació aconseguida pel contribuent, computada juntament amb la que posseeixin de la mateixa entitat el seu cònjuge o persones unides al contribuent per raó de parentesc, en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no s'arribi a posseir durant cap dia de l'any natural més del 40 per 100 del total del capital social de l'entitat o dels seus drets de vot.

 2. Les participacions adquirides han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys.

 3. L'entitat de la que s'adquireixin les accions o participacions ha de complir els següents requisits:

  1. Ha de revestir la forma de societat anònima, societat limitada, societat anònima Laboral o societat limitada Laboral.

  2. Ha de tenir la consideració de PIMES d'acord amb la definició de les mateixes donada per la Recomanació de la Comissió Europea de 6 de maig de 2003.

  3. Ha de tenir el domicili social i fiscal en la Comunitat Autònoma de Cantabria.

  4. Ha de desenvolupar una activitat econòmica.

   A aquest efecte, no ha de tenir per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que disposa l'article 4. Vuit. Dos. a) de la Llei de l'Estat 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

  5. En cas que la inversió efectuada correspongui a la constitució de l'entitat ha de comptar, des del primer exercici fiscal, com a mínim, amb una persona contractada, a jornada completa, donada d'alta a la Seguretat Social i resident en la Comunitat Autònoma de Cantabria.

  6. En cas que la inversió efectuada correspongui a una ampliació de capital :

   • L'entitat haurà d'haver estat constituïda dins els tres anys anteriors a l'ampliació de capital i

   • La plantilla mitjana de l'entitat durant els dos exercicis fiscals posteriors al de l'ampliació ha d'incrementar-se respecte de la plantilla mitjana que tingués durant els dotze mesos anteriors com a mínim en una persona contractada, a jornada completa, donada d'alta a la Seguretat Social i resident en la Comunitat Autònoma de Cantabria.

   • Aquest increment s'ha de mantenir durant com a mínim vint-i-quatre mesos més.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'entitat i del seu increment es prendran les persones empleades en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb  la jornada completa.

 4. El contribuent o la contribuent pot formar part del consell d'administració de la societat en la que ha materialitzat la inversió, però en cap cas pot dur a terme funcions executives ni de direcció. Tampoc pot mantenir una relació laboral amb l'entitat objecte de la inversió.

 5. Les operacions en les que sigui aplicable la deducció han de formalitzar-se en escriptura pública, en què ha d'especificar-se la identitat dels inversors i l'import de la respectiva inversió.

 6. Els requisits establerts en les lletres a i d i en els números 3, 4 i 5 de la lletra c anterior, han de complir-se durant un període mínim de tres anys a partir de la data d'efectivitat de l'acord d'ampliació de capital o constitució que origini el dret a la deducció.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment dels requisits i les condicions establerts comporta la pèrdua del benefici fiscal i el contribuent o la contribuent ha d'incloure en la declaració de l'impost corresponent a l'exercici en el que s'ha produït l'incompliment la part de l'impost que s'ha deixat de pagar com a conseqüència de la deducció practicada, juntament amb els interessos de demora meritats.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials en entitats noves o de recent creació Andalucía, Aragón, Illes Balears, Cantabria, Castilla y León, Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, Murcia i Comunitat Valenciana "de l'Annex B.8  de la declaració en el que, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, haurà de fer-se constar el  NIF de l'entitat de nova o recent creació i, si existeix, el de la segona entitat, indicant l'import total de la deducció per inversions en empreses de nova o recent creació.