Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversions o donacions a entitats de l'Economia Social establertes a Cantabria

Normativa: Art. 2.12  Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat  Autònoma de Cantabria

Quanties i límit conjunt de la deducció

 • El 20 per 100 de les quantitats invertida s durant l'exercici en les aportacions realitzades amb la finalitat de ser soci en entitats que formin part de l'Economia Social a què es refereix l'apartat següent.

 • El 50 per 100 de les quantitats donades, amb caràcter irrevocable, a entitats que formin part de l'Economia social per al desenvolupament d'activitats econòmiques tant noves com de consolidació de les ja realitzades.

 • El 25 per 100 de les quantitats donades, amb caràcter irrevocable, a entitats que formin part de l'Economia social per a la realització d'activitats de foment i difusió de l'Economia social, en els termes previstos en l'article 8 de la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social (BOE de 30 de març).

 • Límit conjunt: L'import màxim conjunt dels tres supòsits establerts d'aquesta deducció és de 3.000 euros, tant en tributació individual com en tributació conjunta.

  Atenció: cap quantitat pot ser objecte de deducció simultàniament en dos o més de les modalitats d'aquesta deducció.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • L'aplicació d'aquesta deducció està subjecta al compliment dels requisits i condicions següents

  a) La participació assolida pel contribuent, computada juntament amb les del cònjuge o persones unides per raó de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no podrà ser superior al 40 per 100 del capital de l'entitat objecte de la inversió o donació.

  b) L'entitat en la que ha de materialitzar-se la inversió o donació haurà de complir els següents requisits:

  1. Formar part de l'economia social, en els termes previstos en la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social i estar inscrita en els registres o catàlegs establerts que reconeguin la condició d'entitat d'economia social.

   D'acord amb l'article 6 de la Llei 5/2011:

   "El Ministeri de Treball i Immigració, informe previ del Consell per al Foment de l'Economia Social, i en coordinació amb les Comunitats Autònomes, elaborarà i mantindrà actualitzat un catàleg dels diferents tipus d'entitats integrants de l'economia social, tenint en compte els principis establerts en aquesta llei i de manera coordinada amb els catàlegs existents en l'àmbit autonòmic.

   Els catàlegs d'entitats d'economia social hauran de ser públics. La publicitat es farà efectiva per mitjans electrònics."

   Nota: tingui-se en compte que el Ministeri de Treball i Immigració és actualment el Ministeri de Treball i Economia Social.

  2. Tenir el seu domicili social i fiscal a Cantabria.

  3. Comptar, en mitjana anual, amb una persona ocupada amb contracte laboral

  Els requisits establerts en els punts 1, 2 i 3 anteriors hauran de complir-se durant un període mínim de tres anys a comptar de l'aportació o donació.

 • Les operacions en les que sigui d'aplicació la deducció hauran de formalitzar-se en escriptura pública, en què es farà constar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

 • Per tenir dret a aquesta deducció s'ha d'acreditar l'efectivitat de la donació i el valor de la mateixa mitjançant certificació emesa per l'entitat donatària.

 • Les entregues o donacions que formen la base d'aquesta deducció d eberán realitzar-se mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les entitats que rebin la donació.

  En cap cas, donaran dret a practicar aquesta deducció les aportacions o donacions satisfetes mitjançant entregues de diners en efectiu.

 • En el cas de la deducció del 20 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en les aportacions realitzades amb la finalitat de ser soci en entitats que formin part de l'Economia Social, s'exigeix que la participació en el capital adquirit com a conseqüència de la inversió realitzada, haurà de mantenir-se en el règim de patrimoni del contribuent durant un període mínim de cinc anys.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment dels requisits i condicions establertes en els apartats anteriors comportarà la pèrdua del benefici fiscal i, en aquest cas, el contribuent haurà d'incloure en la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici en què s'hagi produït l'incompliment la part de l'impost que s'hagués deixat de pagar com a conseqüència de la deducció practicada, juntament amb els interessos de demora meritats.

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible, per a les mateixes inversions, amb les deduccions "Per donatius a fundacions o al Fons Cantabria Coopera." i "Deducció per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials de noves entitats o de recent creació".

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica de Cantabria per inversions o donacions a entitats de l'Economia Social establertes a Cantabria i a la deducció autonòmica d'Aragón per inversió en entitats de l'economia social" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, haurà de fer-se constar el NIF de l'entitat i, si existeix, de la segona entitat, indicant l'import de la inversió amb  dret a la deducció en la casella corresponent.