Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per mitigar l'impacte de la inflació en l'adquisició de productes bàsics el 2022

Normativa: Art. 2.13 Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat Autònoma de Cantabria

Quantia de la deducció

  • 100 euros  en tributació individual.

  • 200 euros en tributació conjunta.

Requisits per a l'aplicació de la deducció.

Que la suma de la base liquidable general i la base liquidable de l'estalvi, suma de les caselles  [0500] i  [0510] de la declaració, minorada en l' import del   mínim personal i familiar, casella  [520],  sigui inferior a

  • - 22.946 euros  en tributació individual.

  • 31.485 euros  en tributació conjunta.

Àmbit temporal d'aplicació de la deducció

Els contribuents podran aplicar aquesta deducció només durant el període impositiu 2022.

Atenció: tingui-se en compte que la disposició addicional quarta de la la Llei de Cantabria 11/2022, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals i Administratives (BOC 29-12-2022), com a conseqüència de  la situació econòmica derivada del conflicte a Ucraïna, que ha desencadenat un increment de preus, afegeix  per al període 2022 aquesta nova deducció.