Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per naixement i adopció de fills

Normativa: Art. 2.10  Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat  Autònoma de Cantabria

Quantia de la deducció

150 euros per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu.

Atenció: tingui-se en compte que la disposició addicional quarta de la Llei de Cantabria 11/2022, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals i Administratives (BOC 29-12-2022), com a conseqüència de  la situació econòmica derivada del conflicte a Ucraïna, que ha desencadenat un increment de preus, eleva per al període 2022 el límit del dret a aquesta deducció que passa de 100 a 150 euros.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  1. La deducció correspondrà al contribuent amb qui convisqui el fill nascut o adoptat a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

    No hi ha dret a la deducció per un fill que hagi mort l'any, en un dia diferent del 31 de desembre, al no existir convivència amb ell en la data de meritació de l'impost.

  2. Que la suma de la base liquidable general i la base liquidable de l'estalvi, suma de les caselles [0500] i [0510] de la declaració,  minorada en el mínim personal i familiar, casella [0520], sigui inferior a 31.485 euros.

  3. Quan més d'una persona tingui dret a l'aplicació de la deducció el seu import es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.