Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per acolliment familiar no remunerat de menors

Normativa: Art. 7  Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries

Quanties de la deducció

 • 500 euros si es tracta del primer menor en règim d'acolliment familiar no remunerat o per delegació de guarda per a la convivència preadoptiva, sempre que convisqui amb el contribuent durant més de 183 dies del període impositiu.

 • 600 euros si es tracta del segon menor o successiu en règim d'acolliment familiar no remunerat o per delegació de guarda per a la convivència preadoptiva, sempre que convisqui amb el contribuent durant més de 183 dies del període impositiu.

Requisits i altres condicions de la deducció

 • L'acolliment familiar que dona dret a la deducció podrà ser temporal, permanent o per delegació de guarda per a la convivència preadoptiva, per acord administratiu o judicial.

 • A l'efecte de determinació del número d'ordre del menor acollit només es computaran aquells menors que hagin romàs en aquest règim durant més de 183 dies del període impositiu.

  En cap cas, es computaran els menors que hagin estat adoptats durant aquest període impositiu pel contribuent.

 • No donarà lloc a aquesta deducció el supòsit d'acolliment familiar temporal o per delegació de guarda per a la convivència preadoptiva  quan es produís l'adopció del menor durant el període impositiu, sens perjudici de l'aplicació de la deducció per naixement o adopció de fills.

 • En el supòsit d'acolliment de menors per matrimonis o unions de fet, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells si optessin per tributació individual.

 • Per a l'aplicació de la deducció serà necessari que es compleixin els següents requisits:

  1. Que la suma de la base imposable general i la de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] i [0460] de la declaració,  no superi :

   - 12.500 euros en tributació individual.

   - 25.000 euros en tributació conjunta.

  2. Que s'acrediti, per la conselleria competent en la matèria, la formalització de l'acolliment, així com que el contribuent no ha rebut ajuts de l'Administració de la Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha vinculades amb l'acolliment.