Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual en zones rurals

Normativa: Art. 12 ter i disposició addicional segona de la Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries

Quantia de la deducció

El 15 per 100 de les quantitats que durant el període impositiu se satisfacin pel contribuent per l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge que constitueixi o constitueixi la seva residència habitual

Requisits per a l'aplicació de la deducció

Per tenir dret a la deducció s'han de complir, simultàniament, els següents requisits:

 • Que l'habitatge estigui situada en algun dels municipis inclosos en les zones escassament poblades a què es refereix l'article 12 de la Llei 2/2021, de 7 de maig, de Mesures Econòmiques, Socials i Tributàries davant la Despoblament i per al Desenvolupament del Medi Rural a Castilla-La Mancha, i que la població del mateix sigui inferior a 5.000 habitants.

  Conforme a l'article 12 de la Llei 2/2021 es classificaran com zones escassament poblades, aquelles agrupacions de municipis o nuclis de població integrades majoritàriament per municipis de petita mida, amb una densitat conjunta de població de menys de 12,5 habitants per km2, altes taxes d'envelliment i pèrdues intenses de població, amb un important aïllament geogràfic respecte a municipis de més de 30.000 habitants, un alt percentatge de sòl d'ús forestal, i una elevada significació de l'activitat agrària.

  En consideració al grau de despoblament, s'estableixen les següents categories de zones escassament poblades:

  a) Zones d'intensa despoblament : Aquelles agrupacions de municipis amb densitat superior a 8 habitants per km2.

  b) Zones d'extrema despoblament : Aquelles agrupacions de municipis amb densitat de població menor de 8 habitants per km2.

  Atenció: per a l'aplicació d'aquesta deducció es prendrà com població dels municipis la que, conforme al seu respectiu padró municipal, tinguessin a 1 de gener de cada any.

  Per a aquests efectes indicats en el paràgraf anterior no es prendran en consideració les variacions de població respecte al padró municipal de 2021 que suposin una minoració o inaplicació de les deduccions que conforme al mateix resultessin procedents. En tals casos, aquestes deduccions podran seguir aplicant-se en les condicions i quanties que resultessin procedents conforme a la població de l'expressat padró municipal.

  Relació de Zones escassament poblades

  Vegeu el Decret 108/2021, de 19 d'octubre, pel qual es determinen les zones rurals de Castilla-La Mancha , conforme a la tipologia establerta en l'article 11 de la Llei 2/2021 de 7 de maig, de Mesures Econòmiques, Socials i Tributàries davant la Despoblament i per al Desenvolupament del Medi Rural a Castilla-La Mancha (BOCL 25-10-2021)

 • Que l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge s'hagi produït a partir de l'1 de gener de 2021.

 • L'aplicació d'aquesta deducció requerirà que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició excedeixi el valor que llancés la seva comprovació al començament del mateix com a mínim en la quantia de les inversions realitzades, sense computar els interessos i altres despeses de finançament.

  A aquests efectes, no es computaran els increments o disminucions de valor experimentats durant el període impositiu pels elements patrimonials que al final del mateix segueixin formant part del patrimoni del contribuent.

Base de la deducció i base màxima de la deducció

 • Base de la deducció

  Estarà constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge, incloses les despeses originades que hagin sigut a càrrec de l'adquirent.

  Quan l'adquisició o rehabilitació es realitzin amb finançament aliè formaran part de la base de la deducció l'amortització, els interessos, el cost dels instruments de cobertura del risc de tipus d'interès variable dels préstecs hipotecaris regulats en l'article dinovè de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de Mesures de Reforma Econòmica, i altres despeses derivades de la mateixa. En cas d'aplicació dels esmentats instruments de cobertura, els interessos satisfets pel contribuent es minoraran en les quantitats obtingudes per l'aplicació de l'esmentat instrument.

 • Base màxima total de la deducció

  a) Per tots els exercicis en què s'apliqui la deducció :

  Serà la menor de:

  • 180.000 euros, o

   Atenció: en el cas d'habitatges adquirits per diversos contribuents la quantia de 180.000 euros, està referida a l'habitatge, per la qual cosa aquest import haurà de ser distribuït entre els adquirents en proporció al percentatge de titularitat que tinguin en l'habitatge.

  • L'import d'adquisició o rehabilitació de l'habitatge que dona origen a la deducció, minorat pels imports rebuts de la Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha en concepte de subvencions per l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge.

  b) En cada exercici :

  La base màxima a aplicar en cada exercici serà de 12.000 euros.

  Aquesta base  màxima anual de la deducció serà de 12.000 euros tant en tributació individual com en  conjunta. Això és, en tributació conjunta  la base  màxima anual (12.000 euros) s'aplica  independentment del nombre de membres de la unitat familiar que satisfacin els imports que donen dret a aplicar la deducció.

  c) Altres condicions

  • Quan s'adquireixi un habitatge habitual havent gaudit ja d'aquesta mateixa deducció, la base màxima total de la deducció es minorarà en les quantitats invertides en l'adquisició dels habitatges anteriors, en tant aquestes quantitats haguessin estat objecte de deducció.

  • Quan amb motiu de l'alienació d'un habitatge habitual per la qual s'hagués practicat aquesta deducció es generi un guany patrimonial exempt per reinversió, la base de deducció per l'adquisició o rehabilitació del nou habitatge es minorarà en l'import del guany patrimonial a la que s'apliqui l'exempció per reinversió. En aquest cas, no es podrà practicar deducció per l'adquisició de la nova mentre les quantitats invertides en la mateixa no superin tant el preu de l'anterior, en la mesura en què hagi estat objecte de deducció, com el guany patrimonial exempt per reinversió.

  • En els supòsits de nul·litat matrimonial, divorci o separació judicial, el contribuent podrà seguir practicant aquesta deducció, en els termes previstos en la normativa estatal de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per les quantitats satisfetes durant el període impositiu per a l'adquisició de la que va ser durant la vigència del matrimoni el seu habitatge habitual, sempre que continuï tenint aquesta condició per als fills comuns i el progenitor en de la qual companyia quedin.

Conceptes que donen dret a la deducció

Per a l'aplicació de la deducció prevista en aquest article es tindran en compte els següents conceptes:

 • Habitatge habitual

  Amb caràcter general es considera habitatge habitual del contribuent l'edificació que constitueixi la seva residència durant un termini continuat de, com a mínim, tres anys. No obstant això, s'entendrà que l'habitatge va tenir el caràcter d'habitual quan, malgrat no haver transcorregut aquest termini, es produeixi la defunció del contribuent o concorrin altres circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi de domicili, com ara celebració de matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció del primer treball, o canvi de feina, o d'altres anàlogues justificades. Perquè l'habitatge constitueixi la residència habitual del contribuent haurà de ser habitada de manera efectiva i amb caràcter permanent per aquest, en un termini de dotze mesos, comptats a partir de la data d'adquisició o finalització de les obres. No obstant això, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual quan es produeixi la defunció del contribuent o concorrin altres circumstàncies que necessàriament impedeixin l'ocupació de l'habitatge, en els termes previstos en el paràgraf anterior. Quan siguin d'aplicació les excepcions previstes en els dos paràgrafs anteriors, la deducció per adquisició d'habitatge es practicarà fins al moment que es donin les circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi d'habitatge o impedeixin l'ocupació de la mateixa.

 • Adquisició d'habitatge habitual

  S'entendrà per adquisició d'habitatge habitual, l'adquisició en sentit jurídic del dret de propietat o ple domini de la mateixa, encara que aquest sigui compartit, essent indiferent el negoci jurídic que l'origini.

 • Construcció i ampliació

  S'assimilen a l'adquisició d'habitatge la construcció o ampliació de la mateixa, en els següents termes:

  Ampliació d'habitatge: Quan es produeixi l'augment de la seva superfície habitable, mitjançant tancament de part descoberta o per qualsevol altre mitjà, de manera permanent i durant totes les èpoques de l'any.

  Construcció: Quan el contribuent satisfaci directament les despeses derivades de l'execució de les obres, o entregui quantitats a compte al promotor d'aquelles, sempre que el certificat final d'obra s'emeti en un termini no superior a quatre anys des de l'inici de la inversió.

 • Obres de rehabilitació de l'habitatge habitual

  Es consideraran obres de rehabilitació de l'habitatge habitual aquelles que tinguin per objecte principal la reconstrucció de l'habitatge mitjançant la consolidació i el tractament de les estructures, façanes o cobertes i unes altres anàlogues sempre que el cost global de les operacions de rehabilitació excedeixi el 25 per cent del preu d'adquisició si s'hagués efectuat aquesta durant els dos anys immediatament anteriors a l'inici de les obres de rehabilitació o, en un altre cas, del valor de mercat que tingués l'habitatge en el moment d'aquest inici. A aquests efectes, es descomptarà del preu d'adquisició o del valor de mercat de l'habitatge la part proporcional corresponent al sòl.