Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per arrendament d'habitatge habitual per menors de 36 anys

Normativa: Arts. 9  i 13 Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries

Quanties i límits màxims de la deducció

 • El 15 per 100 de les quantitats satisfetes per l'arrendament de l'habitatge que constitueixi o constitueixi la seva residència habitual a Castilla-La Mancha durant el període impositiu, amb un màxim de 450 euros.

 • El 20 per 100 de les quantitats satisfetes per l'arrendament de l'habitatge que constitueixi o constitueixi la seva residència habitual durant el període impositiu, amb un màxim de 612 euros en els supòsits següents :

  1. Quan el contribuent tingui el seu domicili habitual en un municipi de Castilla-La Mancha amb població de fins a 2.500 habitants.

  2. Quan el contribuent tingui el seu domicili habitual en un municipi de Castilla-La Mancha amb població superior a 2.500 habitants i fins a 10.000 habitants, que es trobi a una distància major de 30 quilòmetres d'un municipi amb població superior a 50.000 habitants.

  A aquests efectes, per determinar el nombre d'habitants de cada municipi es prendrà l'establert en el padró municipal d'habitants en vigor a 1 de gener de l'any de meritació de l'impost.

  Pot consultar la relació de municipis en el següent enllaç: Municipis

Requisits i altres condicions de la deducció

 • Que, a la data de meritació de l'impost, el contribuent tingui la seva residència habitual a Castilla-La Mancha i sigui menor de trenta-sis anys.

 • Que la suma de la base imposable general i la de l'estalvi del contribuent menys el mínim per descendents (caselles [0435], [0460] i [0514] de la declaració, respectivament)  no superi la quantia de:

  • - 12.500 euros en tributació individual.

  • - 25.000 euros en tributació conjunta.

 • Que en l'autoliquidació de l'IRPF es consigni el número d'identificació fiscal de l'arrendador de l'habitatge.

 • El concepte d'habitatge habitual serà el fixat per la normativa reguladora de l'IRPF vigent a la data de meritació de l'impost.

  Tingui-se en compte que per tenir la consideració d'habitatge habitual s'exigeix la residència en ella durant un termini continuat de tres anys, llevat que concorrin circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi d'habitatge.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb les deduccions “Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament”, Per arrendament d'habitatge habitual per famílies nombroses”, “Per arrendament d'habitatge habitual per famílies monoparentals” i “Per arrendament d'habitatge habitual per persones amb discapacitat”.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per arrendament d'Andalucía, Principat d'Astúries, Illes Balears, les Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, Regió de Múrcia, La Rioja i Comunitat Valenciana "de l'Annex B.8  de la declaració en el que, a més de les dades necessàries per quantificar  la deducció, haurà de fer-se constar el NIF /NIE de l'arrendador de l'habitatge i, si existeix, el del segon arrendador o, si escau, si ha consignat un  NIF d'un altre país, es marcarà una X en la casella corresponent.