Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament

Normativa: Art. 9 bis i 13 Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries

Quanties i límits màxims de la deducció

 • El 15 per 100 de les quantitats satisfetes durant l'exercici per l'arrendament de l'habitatge habitual del contribuent, situada a Castilla-La Mancha i que constitueixi  la residència habitual.

 • Import màxim de la deducció: 450 euros

  Tingui-se en compte que el contribuent no podrà deduir més de 450 euros per la suma de les quantitats satisfetes per tots els contractes realitzats durant el període impositiu.

Requisits i altres condicions de la deducció

 • Que, a la data de meritació de l'impost, el contribuent tingui la seva residència habitual a Castilla-La Mancha .

 • Que el contracte d'arrendament estigui vinculat a una operació d'adjudicació de l'habitatge habitual en pagament de la totalitat del deute pendent del préstec o crèdit garantits mitjançant hipoteca de l'esmentat habitatge.

 • Que la suma de la base imposable general i la de l'estalvi del contribuent menys el mínim per descendents (caselles [0435], [0460] i [0514] de la declaració, respectivament)  no superi la quantia de:

  • - 12.500 euros en tributació individual.

  • - 25.000 euros en tributació conjunta.

 • Que en l'autoliquidació de l'IRPF es consigni el número d'identificació fiscal de l'arrendador de l'habitatge.

 • El concepte d'habitatge habitual  serà el fixat per la normativa reguladora de l'IRPF vigent a la data de meritació de l'impost.

  Tingui-se en compte que per tenir la consideració d'habitatge habitual s'exigeix la residència en ella durant un termini continuat de tres anys, llevat que concorrin circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi d'habitatge.

 • El límit d'aquesta deducció es prorratejarà pel nombre de dies en els que romangui vigent l'arrendament dins el període impositiu

  A més, quan dos o més contribuents declarants de l'IRPF tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció per un mateix habitatge, el límit es prorratejarà entre ells a parts iguals.

  No s'efectuarà el prorrateig si un dels arrendataris no pot aplicar la deducció per tenir una base imposable superior a la quantia permesa o per residir en una altra Comunitat Autònoma.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb les deduccions “Per arrendament d'habitatge habitual per menors de 36 anys”, Per arrendament d'habitatge habitual per famílies nombroses”, “Per arrendament d'habitatge habitual per famílies monoparentals” i “Per arrendament d'habitatge habitual per persones amb discapacitat”.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per l'arrendament d'habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament d'Aragón, les Canarias i Castilla-La Mancha de l'Annex B.9  de la declaració en el que, a més de les dades necessàries per quantificar  la deducció, haurà de fer-se constar el NIF /NIE de l'arrendador de l'habitatge i, si escau,  si ha consignat un  NIF d'un altre país, es marcarà una X en la casella corresponent.