Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions de béns culturals i contribucions a favor de la conservació, reparació i restauració de béns pertanyents al patrimoni cultural de Castilla-La Mancha, i per a fins culturals, inclosos en el pla de mecenatge cultural de Castilla-La Mancha

Normativa:  11 bis i 13  Llei 8/2013 de la Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • El 15 per 100 de les donacions pures i simple s efectuades durant el període impositiu de béns que, formant part del patrimoni cultural de Castilla-La Mancha, es trobin inscrits en l'Inventari del Patrimoni Cultural de Castilla-La Mancha, d'acord amb la Llei 4/2013, de 16 de maig, de Patrimoni Cultural de Castilla-La Mancha, sempre que es realitzin a favor de qualsevol de les següents entitats:

  1. La Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha i les Corporacions Locals de la Regió, així com les Entitats Públiques de caràcter cultural dependents de qualsevol d'elles.

  2. Les universitats que desenvolupin la seva activitat docent i investigadora en el territori de la Regió, els Centres d'Investigació i els Centres Superiors d'Ensenyaments Artístics de la Regió.

  3. Les entitats sense fins lucratius (fundacions i associacions declarades d'utilitat pública) regulades en els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fines Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge, sempre que :

   • - Persegueixin fins de naturalesa exclusivament cultural i

   • - Es trobin inscrites en els corresponents registres de Castilla-La Mancha.

 • El 15 per cent de les quantitats destinades a la conservació, reparació i restauració de béns pertanyents al patrimoni cultural de Castilla-La Mancha, inscrits en l'Inventari del Patrimoni Cultural de Castilla-La Mancha.

 • El 15 per cent de les quantitats donades per a fins culturals establerts en la Llei 9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenatge Cultural de Castilla-La Mancha, realitzades a les entitats que s'estableixen en l'article 3.1 d'aquesta llei, inclosos en el pla de mecenatge cultural de Castilla-La Mancha.

  Les entitats que s'estableixen en l'article 3.1 de la Llei 9/2019, de 13 de desembre, de Mecenatge Cultural de Castilla-La Mancha són les següents:

  a) La Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha i les Corporacions Locals de la regió, així com les Entitats i Organismes que integren el Sector Públic Regional, definits en l'article 4 del text refós de la Llei d'Hisenda de Castilla-La Mancha, aprovat per Decret Legislatiu 1/2002, de 19 de novembre, i el Sector Públic Local de Castilla-La Mancha.

  b) Les entitats sense ànim de lucre domiciliades fiscalment a Castilla-La Mancha. S'entén per entitats sense ànim de lucre les que així es caracteritzen per la normativa reguladora de les mateixes en atenció a la seva corresponent personificació jurídica.

  c) Les universitats que desenvolupin la seva activitat docent i investigadora en el territori de la Regió, els Centres d'Investigació i els Centres Superiors d'Ensenyaments Artístics de la Regió.

  d) Les persones físiques o jurídiques amb domicili fiscal a Castilla-La Mancha que habitualment desenvolupen alguna de les activitats enumerades en l'article 2 de la Llei de Mecenatge Cultural de Castilla-La Mancha.

Límit màxim conjunt de la deducció

La suma de les bases de les deduccions establertes en els apartats anteriors no podrà excedir el 10 per 100 de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent. Aquest import és el resultat de sumar les caselles [0500] i [0510] de la declaració.

Incompatibilitat

Aquestes deduccions resultaran incompatibles amb el crèdit fiscal a què es refereix la Llei 9/2019, de 13 de desembre, de Mecenatge Cultural de Castilla-La Mancha, en tant el referit crèdit fiscal romangui vigent.

El crèdit fiscal es regula en el  Capítol 2 del Títol IV ("Mesures Tributàries"),  article 21 a 24, tots dos inclosos,  de l'esmentada Llei 9/2019, de 13 de desembre, de Mecenatge Cultural de Castilla-La Mancha.

L'article 21 de la Llei 9/2019 defineix el  crèdit fiscal com "aquelles quantitats reconegudes per l'Administració regional a favor de les persones contribuents que puguin ser utilitzades pels mateixos per satisfer el pagament dels impostos, preus públics i taxes, gestionats directament per la Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha, així com del cànon establert en la Llei 9/2001, de 21 de març per la qual es cregui el cànon Eòlic i el fons per al Desenvolupament Tecnològic de les Energies Renovables i l'ús racional de l'Energia a Castilla-La Mancha ".

Correspon a la Conselleria competent en matèria d'hisenda de Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha, reconèixer un crèdit fiscal a favor de les persones donants pel 25 per 100 dels convenis de col·laboració empresarial o dels imports dineraris donats a les persones destinatàries i per a les següents finalitats:

 1. Les donacions efectuades a la Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha i a les Entitats i Organismes que integren el Sector Públic Regional, sempre que es destinin al finançament de programes de despesa o actuacions que tinguin per objecte la promoció de qualsevol activitat cultural.

 2. Les donacions efectuades a les Universitats amb implantació a Castilla-La Mancha, als Centres d'Investigació i als Centres Superiors d'Ensenyaments Artístics de Castilla-La Mancha, quan es destinin al finançament de programes de despesa o actuacions que tinguin per objecte activitats d'investigació en matèria de serveis i productes de contingut cultural.

 3. Les donacions efectuades a les universitats públiques de Castilla-La Mancha i als centres públics d'ensenyaments artístics superiors de la regió amb destinació al finançament de programes de despesa o actuacions per a l'establiment de beques per a l'accés a l'educació superior en estudis relacionats amb els serveis i productes de contingut cultural.