Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions amb finalitat en recerca i desenvolupament científica i innovació empresarial

Normativa: Art. 11  Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • El 15 per 100 de les donacions dineràries efectuades durant el període impositiu a favor de qualsevol de les següents entitats:

  1. L'Administració de la Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha i els organismes i entitats públiques dependents de la mateixa de la qual finalitat sigui la investigació i el desenvolupament científic i la innovació empresarial.

  2. Les entitats sense fins lucratius a què es refereixen els articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que:

   • entre els seus fins principals es trobin la investigació i el desenvolupament científic i la innovació empresarial i

   • es trobin inscrites en els registres corresponents de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha.

 • L'efectivitat de l'aportació efectuada haurà d'acreditar-se mitjançant certificació de l'entitat donatària.

Límit màxim de la deducció

L'import de la deducció no podrà excedir el 10 per 100 de la quota íntegra autonòmica, casella [0546] de la declaració.