Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per les despeses en interessos pel finançament aliè de l'adquisició de primer habitatge habitual per menors de 40 anys

Normativa: Art. 12 de la Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries

Quantia i límits màxims de la deducció

 • El 100 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu en concepte d'interessos pel finançament aliè concertat per a l'adquisició del primer habitatge habitual.

  Respecte al concepte d'habitatge habitual tingui-se en compte que el concepte d'habitatge habitual fixat per la normativa estatal de l'IRPF vigent a 31 de desembre de 2012 es comenta en apartat “Condicions i requisits de caràcter general” de l'epígraf “Deducció per inversió en habitatge habitual. Règim transitori" del Capítol 16.

 • L'import de la deducció no pot excedir els límits que a continuació s'assenyalen, en funció de la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi caselles [0435] i [0460] de la declaració:

  a) En les declaracions individuals

  Base imposable general + Base imposable de l'estalviLímit per contribuent
  Fins a 12.500 euros 150,00 euros
  Entre 12.500,01 i 27.000,00 euros 100,00 euros

  b) En les declaracions conjuntes

  Base imposable general + Base imposable de l'estalvi Límit per contribuent
  Fins a 25.000 euros 150,00 euros
  Entre 25.000,01 i 36.000,00 euros 100,00 euros

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Només podran beneficiar-se de l'aplicació d'aquesta deducció els contribuents que, a data de meritació, siguin menors de 40 anys.

 • La deducció correspondrà a l'ascendent que hagi satisfet les quantitats en concepte d'interessos pel finançament aliè concertat per a l'adquisició del primer habitatge habitual, sempre que el préstec o crèdit sigui a interès variable.

 • Que la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quanties:

  27.000 euros en tributació individual.

  - 36.000 euros en tributació conjunta.