Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o ampliació de capital en les societats mercantils

Normativa: Art. 12 sexies de la Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries 

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 20 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats mercantils que revesteixin la forma de societat anònima o Societat de Responsabilitat Limitada, societat anònima Laboral, Societat de Responsabilitat Limitada laboral i societat cooperativa .

 • El límit de deducció aplicable és de 4.000 euros anuals per contribuent.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Per a l'aplicació de la deducció hauran de complir-se els següents requisits:

 • La participació adquirida pel contribuent com a conseqüència de la inversió, computada juntament amb la que posseeixin de la mateixa entitat el seu cònjuge o persones unides al contribuent per raó de parentesc fins al tercer grau inclòs, en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, no pot ser superior durant cap dia de l'any natural al 40 per 100 del total del capital social de l'entitat o dels seus drets de vot.

 • Que aquesta participació es mantingui en el patrimoni del contribuent un mínim de tres anys següents a la constitució o ampliació.

 • El contribuent durant aquest termini mínim de tres anys no ha d'exercir funcions executives ni de direcció en l'entitat.

 • Que l'entitat de la que s'adquireixin les accions o participacions compleixi els següents requisits:

  1. Que tingui el seu domicili social i fiscal a la Comunitat de Castilla-La Mancha .

  2. Que desenvolupi una activitat econòmica.

   A aquests efectes, no es considerarà que desenvolupa una activitat econòmica quan tingui per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que estableix l'article 4.Vuit.Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

  3. En el cas en què la inversió efectuada correspongui a la constitució de l'entitat, que aquesta entitat compti,  com a mínim, amb una persona contractada amb contracte laboral a jornada completa o amb dues persones amb contracte laboral a temps parcial, sempre que el còmput total d'hores en el supòsit de contracte laboral a temps parcial sigui igual o superior a l'establert per a una persona amb contracte laboral a jornada completa. En qualsevol cas, els treballadors hauran d'estar donats d'alta en el Règim corresponent de la Seguretat Social i les condicions del contracte hauran de mantenir-se durant com a mínim 24 mesos.

  4. En cas que la inversió s'hagi realitzat mitjançant una ampliació de capital de l'entitat, que aquesta entitat hagués estat constituïda dins els tres anys anteriors a l'ampliació de capital i que la plantilla mitjana de l'entitat durant els dos exercicis fiscals posteriors al de l'ampliació s'incrementi respecte de la plantilla mitjana que tingués durant els dotze mesos anteriors com a mínim en una persona amb els requisits anteriors, i que aquest increment es mantingui durant com a mínim vint-i-quatre mesos més.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'entitat i del seu increment es prendran les persones empleades, en els termes que disposi la legislació laboral tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

 • Les operacions que generin el dret a la deducció hauran de formalitzar-se en escriptura pública, en què s'haurà d'especificar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment dels requisits anteriors comporta la integració de les quantitats deduïdes en la quota íntegra autonòmica de l'exercici en què es produeixi l'incompliment, amb els corresponents interessos de demora.

Incompatibilitat

Aquesta deducció resultarà incompatible, per a les mateixes inversions, amb la deducció “Per inversió en entitats de l'economia social”.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l' apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o ampliació de capital en les societats mercantils" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, haurà de  fer-se constar el NIF de l'entitat, indicant l'import total de la deducció.