Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en entitats de l'economia social

Normativa: Art. 12 septies de la Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 20 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en les aportacions realitzades amb la finalitat de ser soci en entitats que formin part de l'economia social.

 • El límit de deducció aplicable és de 4.000 euros anuals per contribuent.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Per a l'aplicació de la deducció hauran de complir-se els següents requisits i condicions:

 • La participació assolida pel contribuent com a conseqüència de l'aportació realitzada, computada juntament amb la que posseeixin de la mateixa entitat el seu cònjuge o persones unides al contribuent per raó de parentesc fins al tercer grau inclòs, en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, no pot ser superior al 40 per 100 del total del capital social de l'entitat objecte de la inversió o dels seus drets de vot.

 • Que l'entitat en la que ha de materialitzar-se la inversió compleixi els següents requisits:

  1. Que formi part de l'economia social, en els termes previstos en la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social.

  2. Que tingui el seu domicili social i fiscal a la Comunitat de Castilla-La Mancha .

  3. Que compti, com a mínim, amb una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa, i donada d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

 • Les operacions que generin el dret a la deducció hauran de formalitzar-se en escriptura pública, en què es farà constar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

 • Que aquestes aportacions es mantinguin en el patrimoni del contribuent durant un mínim de cinc anys a comptar de l'aportació.

 • Els requisits que ha de complir l'entitat en la que ha de materialitzar-se la inversió hauran de complir-se durant un període mínim de cinc anys a comptar de l'aportació.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment dels requisits i condicions anteriors a excepció del relatiu a la formalització de les operacions en escriptura pública, comporta la pèrdua del benefici fiscal i, en aquest cas, el contribuent haurà d'incloure en la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici en què s'hagi produït l'incompliment la part de l'impost que s'hagués deixat de pagar com a conseqüència de la deducció practicada, juntament amb els interessos de demora meritats.

Incompatibilitat

Aquesta deducció resultarà incompatible, per a les mateixes inversions, amb la deducció "Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o ampliació de capital en les societats mercantils" anteriorment comentada.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat "Informació addicional a la deducció autonòmica per inversions o donacions a entitats de l'Economia Social establertes a Aragón, Cantabria i Castilla-La Mancha "de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, haurà de fer-se constar el NIF de l'entitat i, si existeix, de la segona entitat, indicant l'import de la inversió amb  dret a la deducció en la casella corresponent.