Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per residència habitual en zones rurals

Normativa: Art. 12 bis i disposició addicional segona de la Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries

Vegeu també la disposició addicional sisena de la Llei 2/2021, de 7 de maig, de Mesures Econòmiques, Socials i Tributàries davant la Despoblament i per al Desenvolupament del Medi Rural a Castilla-La Mancha

Quantia de la deducció

Ha de diferenciar-se entre:

A) Residència habitual en un municipi inclòs en una zona d'intensa despoblament :

 • El 20 per 100 de la quota íntegra autonòmica, si el municipi té una població inferior a 2000 habitants.

 • El 15 per 100 de la quota íntegra autonòmica, si el municipi té una població igual o superior a 2000 i inferior a 5.000 habitants.

B) Residència habitual en un municipi inclòs en una zona d'extrema despoblament:

 • El 25 per 100 de la quota íntegra autonòmica, si el municipi té una població inferior a 2000 habitants.

 • El 20 per 100 de la quota íntegra autonòmica, si el municipi té una població igual o superior a 2000 i inferior a 5.000 habitants.

C) Residència habitual en un municipi inclòs en una zona en risc de despoblament:

 • El  15 per 100 de la quota íntegra autonòmica, si el municipi té una població inferior a 2000 habitants.

 • El  10 per 100 de la quota íntegra autonòmica, si el municipi té una població igual o superior a 2000 i inferior a 5.000 habitants.

D) Residència habitual en municipis inclòs d'una de les zones rurals intermèdies amb predomini de l'activitat agrícola a què es refereix la disposició addicional sisena de la Llei 2/2021:

 • El  15 per 100 de la quota íntegra autonòmica, si es tracta d'un municipi d'una zona rural intermèdia amb predomini de l'activitat agrícola, amb població inferior a 2000 habitants, que hagin perdut població durant els cinc anys anteriors a 1 de gener de 2021.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Els contribuents han de tenir la seva residència habitual en algun dels municipis inclosos en les següents zones:

  a) Les zones escassament poblades a què es refereix l'article 12 de la Llei 2/2021, de 7 de maig, de Mesures Econòmiques, Socials i Tributàries davant la Despoblament i per al Desenvolupament del Medi Rural a Castilla-La Mancha

  Conforme a l'article 12 de la Llei 2/2021 es classificaran com zones escassament poblades, aquelles agrupacions de municipis o nuclis de població integrades majoritàriament per municipis de petita mida, amb una densitat conjunta de població de menys de 12,5 habitants per km2, altes taxes d'envelliment i pèrdues intenses de població, amb un important aïllament geogràfic respecte a municipis de més de 30.000 habitants, un alt percentatge de sòl d'ús forestal, i una elevada significació de l'activitat agrària.

  En consideració al grau de despoblament, s'estableixen les següents categories de zones escassament poblades:

  1. Zones d'intensa despoblament : Aquelles agrupacions de municipis amb densitat superior a 8 habitants per km2.

  2. Zones d'extrema despoblament : Aquelles agrupacions de municipis amb densitat de població menor de 8 habitants per km2.

  Atenció: per a l'aplicació d'aquesta deducció es prendrà com població dels municipis la que, conforme al seu respectiu padró municipal, tinguessin a 1 de gener de cada any.

  Per a aquests efectes indicats en el paràgraf anterior no es prendran en consideració les variacions de població respecte al padró municipal de 2021 que suposin una minoració o inaplicació de les deduccions que conforme al mateix resultessin procedents. En tals casos, aquestes deduccions podran seguir aplicant-se en les condicions i quanties que resultessin procedents conforme a la població de l'expressat padró municipal.

  No obstant això, en els casos excepcionals en els que un dels cònjuges resideixi en una zona que origini dret a la deducció i l'altre no o en els que els cònjuges resideixin en municipis inclosos en zones rurals diferents, l'import de la deducció en tributació conjunta serà la suma de les deduccions que corresponguin a cadascun dels contribuents integrats en aquella declaració.

  Relació de Zones escassament poblades

  Vegeu el Decret 108/2021, de 19 d'octubre, pel qual es determinen les zones rurals de Castilla-La Mancha , conforme a la tipologia establerta en l'article 11 de la Llei 2/2021 de 7 de maig, de Mesures Econòmiques, Socials i Tributàries davant la Despoblament i per al Desenvolupament del Medi Rural a Castilla-La Mancha (DOCM  25-10-2021).

  b) Les zones en risc de despoblament  a què es refereix l'article 13  de la Llei 2/2021, de 7 de maig, de Mesures Econòmiques, Socials i Tributàries davant la Despoblament i per al Desenvolupament del Medi Rural a Castilla-La Mancha

  Conforme a l'article 13  de la Llei 2/2021 es classificaran com zones en risc de despoblament aquelles agrupacions de municipis o nuclis de població amb densitat de població menor de 20 habitants per km2, però major de 12,5 habitants per km2, altes taxes d'envelliment i una evolució negativa de la seva població, amb una accessibilitat mitja o baixa respecte a municipis de més de 30.000 habitants, amb elevada significació del treball agrari, amb més del 75% de la seva població residint en municipis menors de 2000 habitants, amb usos del sòl tant agrícoles com forestals.

  Relació de Zones  en risc de despoblament

  Pot consultar si el seu municipi està inclòs en una de les zones indicades en  el següent enllaç: Municipis

  c) Les zones rurals intermèdies amb predomini de l'activitat agrícola, amb població inferior a 2000 habitants, que hagin perdut població durant els cinc anys anteriors a 1 de gener de 2021.

  L'article 14 de la Llei 2/2021, de 7 de maig, de Mesures Econòmiques, Socials i Tributàries davant la Despoblament i per al Desenvolupament del Medi Rural a Castilla-La Mancha  defineix com zones rurals intermèdies "aquelles agrupacions de municipis o nuclis de població, amb una densitat de població superior a 20 habitants per km2 i inferior a 50 habitants per km2, fora de l'àmbit directe d'influència de les àrees urbanes i una accessibilitat mitja als mateixos, amb una densitat de població al voltant de la mitjana regional, població estable o en ascens i amb més del 75% de la seva població residint en municipis de més de 2000 habitants.

  Es distingeixen les següents categories de zones intermèdies, en consideració a l'activitat econòmica:

  1. Amb predomini de l'activitat agrícola.

  2. Amb activitat econòmica diversificada.

  D'aquestes zones rurals intermèdies només podran beneficiar-se de la deducció, d'acord amb el que estableix la disposició addicional sisena de la Llei 2/2021, els municipis amb predomini de l'activitat agrícola, amb població inferior a 2000 habitants, que hagin perdut població durant els cinc anys anteriors a 1 de gener de 2021, d'acord amb el que estableix la disposició addicional sisena en la Llei 2/2021, de 7 de maig, de Mesures Econòmiques, Socials i Tributàries davant la Despoblament i per al Desenvolupament del Medi Rural a Castilla-La Mancha.

  Relació de Zones  rurals intermèdies amb predomini de l'activitat agrícola, amb població inferior a 2000 habitants

  Vegeu  l'Acord de 07/02/2023, del Consell de Govern, pel qual es determinen els municipis als que és d'aplicació la disposició addicional sisena de la Llei 2/2021,  de 7 de maig, de Mesures Econòmiques, Socials i Tributàries davant la Despoblament i per al Desenvolupament del Medi Rural a Castilla-La Mancha (DOCM de 10-02-2023)

  Que el contribuent compleixi el requisit d'“estada efectiva” a què es refereix l'article 5 de la Llei 2/2021, de 7 de maig, de Mesures Econòmiques, Socials i Tributàries davant la Despoblament i per al Desenvolupament del Medi Rural a Castilla-La Mancha.

  D'acord amb l'article 5 de la Llei 2/2021 es considera com “estada efectiva en un municipi de Castilla-La Mancha, aquella que pugui acreditar-se amb la certificació dels respectius padrons municipals i que coincideixi amb els següents indicadors de permanència en el municipi:

  – Certificación de targeta sanitària, adscrita al centre de salut assignat en la zona bàsica de salut de pertinença del municipi on es troba empadronada.

  – Certificación, si escau, de què les persones menors d'edat, en edat d'escolarització obligatòria, compten amb una matrícula en algun dels centres educatius de la localitat de referència, per al municipi on es trobin empadronades.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment de qualsevol dels requisits indicats comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent haurà d'integrar les quantitats deduïdes en la quota íntegra autonòmica de l'exercici en què es produeixi l'incompliment, més els interessos de demora meritats.