Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per trasllat d'habitatge habitual

Normativa: Art. 12 quater i disposició addicional segona de la Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries

Quantia i límits de la deducció

 • 500 euros per les despeses ocasionades en traslladar la residència habitual

  Aquest import s'aplicarà durant el període impositiu en el que es produeixi el canvi de residència i en el següent.

  Important: els contribuents que van traslladar la seva residència el 2021  a zones escassament poblades de Castilla-La Mancha per motius laborals poden aplicar aquesta deducció el 2022, per ser el període impositiu següent a aquell en què es va produir el canvi de residència, sempre que es compleixin els restants requisits i condicions exigits per a la seva aplicació, inclosos els límits de base liquidables (22.946 euros en tributació individual o 31.485 euros en tributació conjunta) assenyalats en l'apartat “Requisits per a l'aplicació de la deducció”.

 • Límit : l'import de la deducció no podrà excedir la part autonòmica de la quota íntegra procedent dels rendiments del treball i de les activitats econòmiques de l'exercici en què resulti aplicable la deducció.

  En cas que ambdós cònjuges generin dret a la deducció, en tributació conjunta, el límit màxim de la deducció és únic per a la declaració en el seu conjunt per la qual cosa la seva determinació es farà prenent en consideració el conjunt dels rendiments del treball i d'activitats econòmiques obtinguts per ambdós cònjuges i s'aplicarà a l'import total de la deducció que d'acord amb el que exposem en el punt següent serà 500 euros per cada contribuent (per tant,  1.000 euros en tributació conjunta)

 • En el supòsit de tributació conjunta, la deducció de 500 euros s'aplicarà, a cadascun dels períodes impositius en què sigui aplicable la deducció, per cadascun dels contribuents que traslladi la seva residència en els termes anteriorment comentats, amb el límit de la part autonòmica de la quota íntegra procedent de rendiments del treball i d'activitats econòmiques que correspongui als contribuents que generin dret a l'aplicació de la deducció.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • El trasllat de la residència habitual ha de produir-se per motius laborals.

  Sempre que el trasllat es produeixi per motius laborals, la deducció serà aplicable tant als treballadors per compte aliè com als empresaris o professionals autònoms

 • El trasllat de la residència habitual ha de realitzar-se a un municipi de Castilla-La Mancha dels inclosos en les zones escassament poblades a què es refereix l'article 12 de la Llei 2/202 1, de 7 de maig, de Mesures Econòmiques, Socials i Tributàries davant la Despoblament i per al Desenvolupament del Medi Rural a Castilla-La Mancha,

  Conforme a l'article 12 de la Llei 2/2021 es classificaran com zones escassament poblades, aquelles agrupacions de municipis o nuclis de població integrades majoritàriament per municipis de petita mida, amb una densitat conjunta de població de menys de 12,5 habitants per km2, altes taxes d'envelliment i pèrdues intenses de població, amb un important aïllament geogràfic respecte a municipis de més de 30.000 habitants, un alt percentatge de sòl d'ús forestal, i una elevada significació de l'activitat agrària.

  En consideració al grau de despoblament, s'estableixen les següents categories de zones escassament poblades:

  1. Zones d'intensa despoblament : Aquelles agrupacions de municipis amb densitat superior a 8 habitants per km2.

  2. Zones d'extrema despoblament : Aquelles agrupacions de municipis amb densitat de població menor de 8 habitants per km2.

  Atenció: per a l'aplicació d'aquesta deducció es prendrà com població dels municipis la que, conforme al seu respectiu padró municipal, tinguessin a 1 de gener de cada any.

  Per a aquests efectes indicats en el paràgraf anterior no es prendran en consideració les variacions de població respecte al padró municipal de 2021 que suposin una minoració o inaplicació de les deduccions que conforme al mateix resultessin procedents. En tals casos, aquestes deduccions podran seguir aplicant-se en les condicions i quanties que resultessin procedents conforme a la població de l'expressat padró municipal.

  Relació de Zones escassament poblades

  Vegeu el Decret 108/2021, de 19 d'octubre, pel qual es determinen les zones rurals de Castilla-La Mancha , conforme a la tipologia establerta en l'article 11 de la Llei 2/2021 de 7 de maig, de Mesures Econòmiques, Socials i Tributàries davant la Despoblament i per al Desenvolupament del Medi Rural a Castilla-La Mancha (BOCL 25-10-2021)

 • La base liquidable del període impositiu en el que s'haguessin començat a aplicar les deduccions al·ludides en el punt anterior, haurà de ser inferior a:

  • - 22.946 euros en tributació individual o

  • - 31.485 euros en tributació conjunta.

 • Per consolidar el dret a la deducció, cal que el contribuent romangui en la nova residència habitual durant l'any en què es produeix el trasllat i els tres següents.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment de qualsevol dels requisits anteriors donarà lloc a la devolució de les quantitats deduïdes de la quota íntegra autonòmica de l'exercici en què es produeixi l'incompliment, amb els corresponents interessos de demora.

Es excepciona de la pèrdua del dret a la deducció practicada els supòsits en els que l'incompliment sigui a causa de la defunció del contribuent.