Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per lloguer de l'habitatge habitual

Normativa: Art. 1r.1 Llei 31/2002, de 30 de desembre, de Mesures fiscals i administratives, de la Comunitat Autònoma de Catalunya

(*) Aquest article ha estat modificat per l'article 40 de la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (DOGC 31-12-2021 - BOE 21-01-2022)

Quanties i límits màxims de la deducció

A. En general

 • El 10 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual, quant el contribuent es trobi en alguna de les situacions següents :

  • Tenir 32 o menys anys d'edat a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

  • Haver estat a l'atur durant 183 dies o més durant l'exercici.

  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

  • Ser viudo o viuda i tenir 65 anys o més.

  En el cas de matrimonis en règim econòmic de guanys, i en cas que l'arrendament de l'habitatge habitual només estigui a nom d'un dels consorts, només el consort que figuri en el contracte d'arrendament té dret a la deducció per lloguer de l'habitatge habitual quan compleixi els requisits exigits.

 • El límit màxim serà de  300 euros anuals,  sempre que  es compleixen els requisits que s'indiquen en l'apartat"Requisits per a l'aplicació de la deducció"

B. Per a famílies nombroses i monoparentals

 • El 10 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual, sempre que en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre) el contribuent pertanyi a una família nombrosa o monoparental 

 • El límit màxim serà de  600 euros anuals, sempre que es compleixi els requisits que s'indiquen en l'apartat"Requisits per a l'aplicació de la deducció"

  Respecte al concepte de família nombrosa vegeu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE del 19).

  Respecte al concepte de família monoparental vegeu l'article 2 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies i l'article 4 del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desenvolupament parcial de la cita Llei. Vegeu el comentari sobre família monoparental que figura en la deducció “Pel naixement o adopció d'un fill”.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi del contribuent menys el mínim personal i familiar, suma de les caselles [0435] i [0460] menys l'import de la casella [0520] de la declaració, no superi les següents quanties :

  • - 20.000 euros, en tributació individual.

  • - 30.000 euros, en tributació conjunta.

 • Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin el 10 per 100 dels rendiments nets del contribuent.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Aquesta deducció només pot aplicar-se una vegada, independentment del fet que en un mateix contribuent puguin concórrer més d'una circumstància de les establertes en primer punt de la lletra A ("En general ") de l'apartat “Quanties i límits màxims de la deducció.

 • Un mateix habitatge no pot donar lloc a l'aplicació d'una deducció superior a 600 euros. D'acord amb això, si per un mateix habitatge té dret a la deducció més d'un contribuent, cadascun d'ells podrà aplicar en la seva declaració l'import que s'obtingui de dividir la quantitat resultant de l'aplicació del 10 per 100 de la despesa total o el límit màxim de 600 euros, si escau, pel nombre de declarants amb dret a la deducció.

 • L'aplicació d'aquesta deducció està condicionada a la justificació documental adequat i suficient dels pressupostos de fet i dels requisits que determinen la seva aplicabilitat.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per arrendament" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de les dades necessàries per quantificar la deducció, haurà de fer-se constar el NIF /NIE de l'arrendador de l'habitatge i,  si existeix el del segon arrendador o, si escau, si ha consignat un NIF d'un altre país, es marcarà una X  en les caselles corresponents.