Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donatius a entitats que fomenten l'ús de la llengua catalana o de l'occitana

Normativa: Art. 14.1 Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, de la Comunitat Autònoma de Catalunya

(*) Aquest article es va modificar per  l'article per l'article 140 de la Llei 5/2017, de 28 de març (DOGC 30-03-2017).

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 15 per 100 de les quantitats donades a favor de:

    • L'Institut d'Estudis Catalans.

    • L'Institut d'Estudis Aranesos - Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana.

    • Entitats privades sense finalitat de lucre, d'organitzacions sindicals i empresarials o de col·legis professionals o altres corporacions de dret públic que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana o de l'occitana i que figurin en el cens d'aquestes entitats que elabora el departament competent en matèria de política lingüística.

  • El límit màxim d'aquesta deducció és el 10 per 100 de la quota íntegra autonòmica, casella [0546] de la declaració.

Important : l'aplicació d'aquesta deducció  està condicionada a la justificació documental adequat i suficient dels pressupostos de fet i dels requisits que determinen la seva aplicabilitat. A aquest efecte, les entitats beneficiàries dels donatius estan obligades a comunicar la relació de les persones físiques que han efectuat donatius, amb indicació de les quantitats donades per cadascuna d'aquestes persones.