Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió per un àngel inversor per a l'adquisició d'accions o participacions socials

Normativa: Art. 20 Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, de la Comunitat Autònoma de Catalunya

(*) Aquest article ha estat modificat per  l'article 52 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de Mesures Fiscals i Financeres (DOGC 29-07-2011- BOE 16-08-2011)

Quanties i límits màxims de la deducció

 • El 30 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats mercantils que a continuació es detallen, amb el límit màxim de deducció de 6.000 euros.

 • El 50 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici, amb un límit de 12.000 euros, en el cas de societats creades o participades per universitats o centres d'investigació.

Important: en cas de declaració conjunta aquests límits s'apliquen a cadascun dels contribuents.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 1. La participació aconseguida pel contribuent, computada juntament amb les del cònjuge o persones unides per raó de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no pot ser superior al 35 per 100 del capital social de la societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot.

 2. L'entitat en la que ha de materialitzar-se la inversió ha de complir els següents requisits:

  1. Ha de tenir naturalesa de societat anònima, societat limitada, societat anònima Laboral o societat limitada Laboral.

  2. Ha de tenir el domicili social i fiscal a Catalunya.

  3. Ha de desenvolupar una activitat econòmica.

   A aquest efecte, no ha de tenir per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que disposa l'article 4. Vuit. Dos. a) de la Llei de l'Estat 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

  4. Ha de comptar, com a mínim, amb una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa, i donada d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

  5. En cas que la inversió s'hagi realitzat mitjançant una ampliació de capital, la societat mercantil ha d'haver estat constituïda durant els tres anys anteriors a la data d'aquesta ampliació i no pot cotitzar en el mercat nacional de valors ni en el mercat alternatiu borsari.

  6. El volum de facturació anual no ha de superar un milió d'euros.

 3. El contribuent pot formar part del consell d'administració de la societat en la que ha materialitzat la inversió, però en cap cas pot dur a terme funcions executives ni de direcció. Tampoc pot mantenir una relació laboral amb l'entitat objecte de la inversió.

 4. Les operacions en les que sigui aplicable la deducció han de formalitzar-se en escriptura pública, en què ha d'especificar-se la identitat dels inversors i l'import de la respectiva inversió.

 5. Les participacions adquirides han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys.

Atenció: els requisits establerts en els números 2, 3 i 4 de la lletra b anterior, i el límit màxim de participació del 35 per 100 a què es refereix la lletra a anterior, han de complir-se durant un període mínim de tres anys a comptar de la data d'efectivitat de l'acord d'ampliació de capital o constitució que origini el dret a la deducció.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

Els requisits i les condicions exigides per tenir dret a la deducció s'han de mantenir durant un període mínim de tres anys a comptar de la data d'efectivitat de l'acord d'ampliació del capital o constitució de la societat comentat en el paràgraf anterior. El seu incompliment determinarà la pèrdua del dret a la deducció practicada, per la qual cosa el contribuent ha d'incloure en la declaració de l' IRPF corresponent a l'exercici en el que s'ha produït l'incompliment la part de l'impost que s'ha deixat de pagar com a conseqüència de la deducció practicada, juntament amb els interessos de demora meritats.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials en entitats noves o de recent creació" de l'Annex B.8  de la declaració en el que, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, haurà de fer-se constar el NIF de l'entitat de nova o recent creació  i,  si existeix, el de la  segona entitat, indicant l'import total de la deducció per inversions en empreses de nova o recent creació en la casella corresponent.