Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Pel naixement o adopció d'un fill

Normativa: Art. 1.3 Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, de la Comunitat Autònoma de Catalunya

(*) Aquest article ha estat modificat per  l'article 39 de la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (DOGC 31-12-2021 - BOE 21-01-2022)

Quantia de la deducció

Pel naixement o adopció d'un fill durant el període impositiu:

 • 150 euros  en la declaració individual de cadascun dels progenitors.

 • 300 euros en cas de declaració conjunta d'ambdós progenitors.

 • 300 euros en cas de declaració del progenitor o progenitora d'una família monoparental.

D'acord amb l'article 4 del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desenvolupament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies (DOCG 01-10-2009) es consideren famílies monoparentals:

 • Les famílies monoparentals són aquelles que estan formades per un o més fills o filles que compleixen els requisits establerts en l'apartat 3 de l'article 4 i que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona.

 • Es consideren, en qualsevol cas, famílies monoparentals les següents:

  1. Aquella en la que el pare o la mare, amb fills o filles a càrrec, conviu al mateix temps amb una altra persona o persones i no té relació matrimonial o d'unió estable de parella amb cap d'elles, conforme a la legislació civil catalana.

  2. Aquella constituïda per una persona viuda o en situació equiparada, amb fills o filles que depenguin econòmicament d'ella, sense que a aquest efecte es tingui en compte la percepció de pensions de viduïtat o orfandat).

  3. Aquella en la que la persona progenitora que té la tutela dels fills o filles no percep pensió pels aliments d'ells o elles establerta judicialment o, fins i tot percebent-la, aquesta és inferior a la meitat de l'import de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent mensual per cada fill o filla.

  4. Aquella en la que la persona progenitora amb fills o filles a càrrec ha patit violència conforme a la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, per part de l'altra persona progenitora o convivent.

  5. Aquella en la que la persona progenitora amb fills o filles a càrrec ha patit abandonament de família per part de l'altra persona progenitora o convivent.

  6. Aquella en la que una de les persones progenitores convivents hagi estat durant un període igual o superior a un any en situació de privació de llibertat, hospitalització o altres causes similars.

D'acord amb l'article 4.5 del Decret 151/2009 una família monoparental perd aquesta condició, en el moment en què la persona que encapçala aquesta unitat familiar contregui matrimoni amb una altra persona o constituïu una unió estable de parella conforme a la legislació civil catalana, o bé quan la unitat familiar deixa de complir qualsevol de les condicions establertes en l'esmentat Decret per tenir la condició de família monoparental.

A més, tingui-se en compte que, d'acord amb l'article 6 de del Decret 151/2009, el reconeixement de la condició de família monoparental a aquelles famílies residents a Catalunya que reuneixin els requisits establerts, s'efectua mitjançant l'expedició del títol que l'acredita.