Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per obligació de presentar la declaració de l'IRPF pel que fa a tenir més d'un pagador

Normativa: Art. 2 Decret Llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'Impost sobre les estades en establiments turístics i de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques , de la Comunitat Autònoma de Catalunya

Quantia de la deducció

L'import de la deducció serà el resultat de restar de la quota íntegra autonòmica (casella [0546] de la declaració) la quota íntegra estatal (casella [0545] de la declaració), sempre que la diferència sigui positiva.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Només podran aplicar aquesta deducció aquells contribuents que, per obtenir rendiments íntegres de treball per quantia  compresa entre 14.000 i 22.000 euros, de més d'un pagador,  resultin obligats a presentar declaració en l'IRPF per aquesta circumstància,  d'acord amb el que disposa l'article 96 de la  Llei de l'IRPF.

  Recordi que: 

  Els contribuents amb rendiments de treball de més d'un pagador només estan obligats a presentar declaració per aquesta circumstància, si els rendiments íntegres de treball  superen els 14.000 euros i les quanties percebudes del segon i restants pagadors excedeix 1.500 euros.   

  Si la quantia dels rendiments íntegres de treball supera els 22.000 euros, en qualsevol cas existirà obligació de presentar declaració.

 • Aquesta deducció no resulta aplicable als contribuents perceptors de prestacions passives (pensionistes) que s'hagin acollit o es puguin acollir al procediment especial de retencions regulat en l'article 89 A) del Reglament de l'IRPF.

  Per tant, no s'aplica aquesta deducció als pensionistes únics rendiments dels quals del treball consisteixin en les prestacions passives a què es refereix l'article 17.2.a) de la Llei de l'IRPF procedents de dos o més pagadors, sempre que l'import de les retencions practicades per aquests hagi estat determinat per l'Agència Tributària, amb prèvia solicitud del contribuent a l'efecte, a través del model 146 i, a més, es compleixin els següents requisits:

  • Que no hagi augmentat durant l'exercici el nombre dels pagadors de prestacions passives pel que fa als inicialment comunicats en formular la sol·licitud.

  • Que l'import de les prestacions efectivament satisfetes pels pagadors no difereixi en més de 300 euros anuals del comunicat inicialment en la sol·licitud.

  • Que no s'hagi produït durant l'exercici cap altre de les circumstàncies determinants d'un augment del tipus de retenció previstes en l'article 87 del Reglament de l'IRPF.

Atenció: d'acord amb l'article 96 de la Llei de l'IRPF que regula l' obligació de presentar declaració, ha de tenir-se en compte a l'efecte de l'aplicació o no d'aquesta deducció el següent:

Aquesta deducció és aplicable quan el contribuent  amb rendiments de treball resulti obligat a presentar la declaració com a conseqüència de tenir més d'un pagador, essent indiferent que concorri alguna de les circumstàncies previstes  en les lletres b) c) i d) de l'article 96.3 Llei de l'IRPF. Això és: 

 • - Que s'hagin  percebuda pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments diferents de les previstes en l'article 7 de la Llei d'IRPF.

 • - Que el pagador d'algun rendiment de treball no està obligat a retenir.

 • - Que  algun dels rendiments de treball percebuts està sotmès a un tipus fix de retenció.

Al contrari, no s'aplicarà aquesta deducció quan es donin les següents circumstàncies :

 1. Si es perceben rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte en quantia superior a 1.600 euros.

  El que disposa aquesta lletra no serà d'aplicació respecte dels guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva en les que la base de retenció, conforme al que s'estableixi reglamentàriament, no sigui procedent determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable.

 2. Si la suma dels imports de les rendes immobiliàries imputades, dels rendiments íntegres procedents de Lletres del Tresor no sotmesos a retenció, de les subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics, excedeix 1.000 euros.

 3. Si es perceben rendiments de capital mobiliari, diferents dels precedents de les Lletres del Tresor, no sotmesos a retenció, rendiments de capital immobiliari, rendiments d'activitats econòmiques o guanys patrimonials no sotmesos a retenció, independentment de la seva quantia.