Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per rehabilitació de l'habitatge habitual

Normativa: Art. 3 Decret llei 1/2008, d'1 de juliol, de mesures urgents en matèria fiscal i financera, de la Comunitat Autònoma de Catalunya

Quantia i base màxima  de la deducció

  • L'1,5 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per la rehabilitació de l'habitatge que constitueixi o constitueixi l'habitatge habitual del contribuent.

    El concepte de  rehabilitació d'habitatge habitual  es comenta el Capítol 16.

  • La base màxima d'aquesta deducció s'estableix en un import de 9.040 euros anuals.