Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual

Normativa: Art. 119 Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, de la Comunitat Autònoma de Catalunya

Per als contribuents als que sigui aplicable el règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual que regula la disposició transitòria divuitena de la Llei de l'IRPF, els percentatges en el tram autonòmic per als residents en la Comunitat Autònoma de Catalunya són els establerts per l'article 1.2 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, en la redacció vigent el 31 de desembre de 2012:

  • El 7,5 per 100, amb caràcter general.

  • El 15 per 100, si es tracta de les obres d'adequació de l'habitatge habitual de persones amb discapacitat.

Així mateix, serà aplicable a aquests contribuents la disposició transitòria sisena de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de Mesures Fiscals i Financeres, que manté per als contribuents que van adquirir el seu habitatge habitual abans del   30 de juliol de 2011 o o van satisfer quantitats per a la construcció de l'habitatge habitual abans de l'aquesta data (no inclou la rehabilitació ni l'ampliació de l'habitatge habitual)  l'aplicació d'un percentatge incrementat del 9 per 100 quan es trobin en alguna de les situacions següents:

  1. Tenir 32 o menys anys d'edat a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

  2. Haver estat en l'atur durant 183 dies o més durant l'exercici.

  3. Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

  4. Formar part d'una unitat familiar que inclogui almenys un fill en la data de meritació de l'impost.

Per poder gaudir del percentatge del 9 per 100 de deducció, és necessari que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar, en la declaració de l'IRPF del contribuent corresponent a l'exercici en el que s'aplica la deducció no excedeixi 30.000 euros.

En el cas de tributació conjunta, aquest límit es computa de manera individual per a cadascun dels contribuents que tingui dret a la deducció per haver realitzat inversions en l'habitatge habitual durant l'exercici.