Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per acolliment de menors

Normativa: Art. 4  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril

Quantia de la deducció

  • 250 euros per cada menor en règim d'acolliment familiar temporal, permanent o d'urgència, sempre que el contribuent convisqui amb el menor per temps igual o superior a 183 dies durant el període impositiu.

  • 125 euros per cada menor en règim d'acolliment, en els termes anteriorment comentats, si el temps de convivència durant el període impositiu fora inferior a 183 dies i superior a 90 dies.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • En el cas d'acolliment de menors per matrimonis, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun dels cònjuges si tributen individualment.

  • Si l'acolliment es realitza per parelles de fet, d'acord amb l'article 8 de la Llei 5/2003, de 20 de març, de Parelles de Fet de la Comunitat Autònoma d'Extremadura, la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun dels seus membres.

Important: en els supòsits d'acolliment simple, permanent i preadoptiu als que al·ludia l'article 6 del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 21 de maig, que subsisteixin a 24 de maig de 2018, es tindrà dret a la deducció corresponent, en els termes que establia l'esmentat article.

A aquests efectes recordar que l'esmentat article 6 del Decret Legislatiu 1/2013  permetia deduir la quantitat de 250 euros per cada menor en règim d'acolliment familiar simple, permanent o preadoptiu, administratiu o judicial, sempre que convisquin amb el menor 183 dies o més durant el període impositiu i 125 euros si el temps de convivència durant el període impositiu fora inferior a 183 dies i superior a 90 dies.

Vegeu sobre això la disposició addicional única Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat.