Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual per a joves i per a víctimes del terrorisme

Normativa: Arts. 8, 12 bis i 13  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril

Quantia de la deducció

 1. Per a joves:

  • El 3 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu, exclosos els interessos, per a l'adquisició o rehabilitació per joves d'un habitatge nou situada en el territori de la Comunitat Autònoma d'Extremadura que constitueixi o constitueixi la seva primera residència habitual.

  • El 5 per 100 en cas d'adquisició o rehabilitació per joves del seu habitatge habitual en qualsevol dels municipis o entitats locals menors d'Extremadura amb població inferior a 3.000 habitants, sempre que l'adquisició o rehabilitació s'hagi efectuat a partir d'1 de gener de 2015.

 2. Per a víctimes del terrorisme:

  També podran aplicar aquesta deducció, sigui quin sigui la seva edat, els qui tinguin la condició de víctimes del terrorisme o, si no, i per aquesta ordre, el cònjuge o parella de fet o els fills que vinguessin convivint amb les mateixes.

Base màxima de la deducció

La base màxima de la deducció serà de 9.040 euros, import anual establert com a límit per a la deducció d'habitatge habitual establerta per la normativa estatal de l'IRPF en la redacció en vigor a 31 de desembre de 2012.

Precisió: formaran part de la base de deducció els conceptes fixats en la normativa estatal de l'IRPF, a excepció dels interessos satisfets.

Requisits i altres condicions d'aplicació de la deducció

L'aplicació de la deducció està condicionada al compliment dels mateixos requisits i condicions exigides en relació amb la  deducció general  per adquisició, rehabilitació de l'habitatge habitual,  base de deducció i límit màxim fixats per la normativa estatal en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2012, inclòs el relatiu a la comprovació de la situació patrimonial del contribuent i, a més, els següents :

 • Ha de tractar-se d'un habitatge nou

  Es considera habitatge nou aquella de la qual adquisició representi la primera transmissió de la mateixa amb posterioritat a la declaració d'obra nova, sempre que no hagin transcorregut 3 anys des d'aquesta.

 • L'habitatge nou ha d'estar acollida a les modalitats de protecció pública establertes en l'article 23 de la Llei 3/2001, de 26 d'abril, de la Qualitat, Promoció i Accés a l'Habitatge a Extremadura, referides a habitatges de protecció oficial promogudes de forma pública o privada i habitatges de Promoció Pública. No serà exigible aquest requisit quan el percentatge de deducció aplicable sigui el 5 per 100.

  Atenció: 

  Llei 3/2001, de 26 d'abril, de la Qualitat, Promoció i Accés a l'Habitatge a Extremadura, referides a habitatges de protecció oficial promogudes de forma pública o privada i habitatges de Promoció Pública es va derogar amb efectes de 7 de maig de 2019, per la disposició derogatòria única de la Llei 11/2019, d'11 d'abril, de promoció i accés a l'habitatge d'Extremadura (DOE 17-04-2019- BOE - 15-05-2019).

  Segons l'article 27.2 de l'esmentada Llei 11/2019, d'11 d'abril, són habitatges protegits de promoció pública:

  • Els habitatges que, sense ànim de lucre, promogués l'Administració Pública o qualsevol dels seus organismes o empreses públiques dependents, per satisfer les necessitats d'habitatge dels sectors de la població que reglamentàriament es determinin.

  • Aquells habitatges de la qual propietat o usdefruit adquireixin, sense ànim de lucre i per a la mateixa fi, l'Administració Pública o els seus organismes, entitats, empreses i societats dependents.

  En cas que s'extingeixi l'usdefruit, l'habitatge protegit de promoció pública perdrà la seva condició de tal.

 • Els adquirents han de ser joves amb residència habitual a Extremadura, de la qual edat, a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre) sigui inferior a 36 anys.

  El requisit d'edat no resultarà aplicable per als qui tinguin la condició de víctimes del terrorisme o, si no i per aquesta ordre, el seu cònjuge o parella de fet o els fills que vinguessin convivint amb els mateixos.

 • Que es tracti del seu primer habitatge.

 • La suma de la base imposable general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no ha de ser superior a  les següents quantitats:

  1. En general:

   - 19.000 euros en tributació individual.

   - 24.000 euros en tributació conjunta.

  2. En cas que el contribuent resideixi habitualment en municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants:

   Atenció: en aquest supòsit, si el contribuent pertany a una família nombrosa, no existirà cap límit.

   Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seva classificació per categories es determinaran conforme al que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses (BOE de 19 de novembre).

   - 28.000 euros en tributació individual.

   - 45.000 euros en tributació conjunta.

   En cas de matrimoni, aquest límit de 45.000 euros s'aplicarà sempre que com a mínim un dels cònjuges hagués tingut la seva residència habitual durant el període impositiu en algun dels municipis o entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants.

   Pot consultar els  municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants en el següent enllaç: "Municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants".

Important: aquesta deducció no podrà duplicar-se en aquells supòsits en què les persones que tinguin la consideració de víctimes del terrorisme també tinguin una edat inferior a 36 anys.

Incompatibilitat

Aquesta deducció resultarà incompatible, per a un mateix contribuent, amb la deducció "Per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual en zones rurals".

Atenció: aquesta deducció no és  incompatible amb la deducció "Per interessos de finançament aliè per a la inversió en habitatge habitual per a joves" sense que, com a conseqüència d'això, la quota líquida es faci negativa.