Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per arrendament d'habitatge habitual

Normativa: Arts. 9, 12 bis i 13  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril

Quanties i límits màxims de la deducció

 • El 5 per 100 de les quantitats satisfetes pel contribuent durant el període impositiu en concepte de lloguer del seu habitatge habitual, amb el límit de 300 euros anuals.

 • El 10 per 100 de les quantitats satisfetes pel contribuent durant el període impositiu en cas de lloguer d'habitatge habitual en el medi rural, amb el límit de 400 euros anuals.

  Atenció: tindrà la consideració d'habitatge en el medi rural aquella que es trobi en municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que concorri en el contribuent alguna de les següents circumstàncies :

  1. Que tingui en la data de la meritació de l'impost menys de 36 anys complerts. En cas de tributació conjunta, el requisit de l'edat haurà de complir-ho, com a mínim, un dels cònjuges, o, si escau, el pare o la mare.

  2. Que formi part d'una família que tingui la consideració legal de nombrosa.

  3. Que pateixi una discapacitat física, psíquica o sensorial, sempre que tingui la consideració legal de persona amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, d'acord amb el barem a què es refereix l'article 354 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE de 31 d'octubre).

   No obstant això, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, quan es tracti de persones o que hagin estat declarades judicialment, encara que no assoleixi aquest grau.

  Atenció: tingui-se en compte que, a partir de l'entrada en vigor de la Llei 8/2021 de reforma del Codi civil, les referències realitzades a la incapacitació judicial, s'estenen a les resolucions judicials en les que s'estableix la curatela representativa de les persones amb discapacitat.

 • Que es tracti de l'arrendament de l'habitatge habitual del contribuent, ocupada efectivament pel mateix i localitzada dins el territori de la Comunitat Autònoma d'Extremadura.

 • Que s'hagi satisfet per l'arrendament i, si escau, per les seves pròrrogues l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats o, si escau, s'hagi presentada autoliquidació per l'esmentat impost.

  Precisió: ha de tenir-se en compte el nou supòsit d'exempció que s'afegeix en l'article 45.1.B) del text refós de la Llei de l'impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats "per als arrendaments d'habitatge per a ús estable i permanent als que es refereix l'article 2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans",  per l'article 5 del Reial Decret llei 7/2019, d'1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer (BOE de 5 de març).

  L'exempció eximeix al subjecte passiu del compliment de l'obligació tributària principal de pagament, però no de l'obligació tributària formal de presentar la corresponent autoliquidació sense deute per ingressar

 • Que s'hagi constituït el dipòsit obligatori en concepte de fiança al que es refereix la Llei d'arrendament urbans a favor de la Comunitat Autònoma d'Extremadura de conformitat amb el que estableix la Llei 3/2001, de 26 d'abril, de la Qualitat, Promoció i Accés a l'habitatge d'Extremadura.

 • Que el contribuent no tingui dret durant el mateix període impositiu a deducció alguna per inversió en habitatge habitual .

 • Que ni el contribuent ni cap dels membres de la seva unitat familiar siguin titulars del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi d'un altre habitatge situat a menys de 75 quilòmetres de l'habitatge arrendat .

  El concepte d'unitat familiar que cal utilitzar és el definit en l'article 82 de la Llei de l'IRPF.

  En cas que el contribuent i/o qualsevol dels membres de la seva unitat familiar siguin titulars d'un percentatge en ple domini o en usdefruit d'un altre habitatge situada a menys de 75 quilòmetres de l'habitatge arrendat no es podrà  aplicar la deducció.

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi (caselles [0435] i [0460] de la declaració) no sigui superior a les següents quantitats:

  1. En general:

   - 19.000 euros en tributació individual.

   - 24.000 euros en tributació conjunta.

  2. En cas que el contribuent resideixi habitualment en municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants:

   Atenció: en aquest supòsit, si el contribuent pertany a una família nombrosa, no existirà cap límit.

   Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seva classificació per categories es determinaran conforme al que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses (BOE de 19 de novembre).

   - 28.000 euros en tributació individual.

   - 45.000 euros en tributació conjunta.

   En cas de matrimoni, aquest límit de 45.000 euros s'aplicarà sempre que com a mínim un dels cònjuges hagués tingut la seva residència habitual durant el període impositiu en algun dels municipis o entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants.

   Pot consultar els  municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants en el següent enllaç: "Municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants".

 • Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte dels mateixos béns per a un mateix període impositiu, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

  El prorrateig de la deducció està referit únicament al seu límit màxim.

  En cas de matrimoni, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial, només té dret a la deducció el cònjuge o cònjuges que figurin com arrendataris en el contracte. Vegeu sobre això la Sentència del Tribunal Suprem núm. 220/2009, de 3 d'abril (Sala del Civil), recaiguda en el recurs de cassació número 1200/2004 (ROJ: STS 2464/2009).

 • En cas que només una part de les quantitats satisfetes en l'exercici pel lloguer d'habitatge habitual el sigui per arrendament en el medi rural la deducció aplicable per cadascun dels tipus d'arrendament no podrà excedir el seu propi límit, ni de 400 euros conjuntament, atès que es tracta d'una única deducció amb percentatges i límits incrementats per al supòsit d'arrendament en el medi rural.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per arrendament" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de les dades necessàries per quantificar la deducció, haurà de fer-se constar el NIF /NIE de l'arrendador de l'habitatge  i,  si existeix, el del segon arrendador o, si escau, si ha consignat un  NIF d'un altre país, es marcarà una X  en les caselles corresponents.