Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per a contribuents viudos

Normativa: Art. 7 i 12 bis Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril

Quantia de la deducció

 • 100 euros, amb caràcter general, per a contribuent viudos.

 • 200 euros, si el contribuent viudo té a càrrec seu un o més descendents que, de conformitat amb l'article 58 de la Llei IRPF, computen a l'efecte d'aplicar el mínim per descendents.

  La deducció de 200 euros podrà aplicar-se sempre que algun dels descendents doni dret a aplicar el mínim per descendents i no percebi cap tipus de renda.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que  la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  1. En general:

   - 19.000 euros en tributació individual.

   - 24.000 euros en tributació conjunta.

  2. En cas que el contribuent resideixi habitualment en municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants:

   Atenció: en aquest supòsit, si el contribuent pertany a una família nombrosa, no existirà cap límit.

   Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seva classificació per categories es determinaran conforme al que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses (BOE de 19 de novembre).

   - 28.000 euros en tributació individual.

   - 45.000 euros en tributació conjunta.

   En cas de matrimoni, aquest límit de 45.000 euros s'aplicarà sempre que com a mínim un dels cònjuges hagués tingut la seva residència habitual durant el període impositiu en algun dels municipis o entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants.

   La residència habitual es determinarà sobre la base dels criteris definits en l'article 9 de la Llei de l'IRPF, però circumscrit a l'àmbit del municipi o entitat local menor.

   Pot consultar els  municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants en el següent enllaç: "Municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants".

 • No tindran dret a l'aplicació d'aquesta deducció els contribuents que haguessin estat condemnats, en virtut de sentència ferma, per delictes de violència de gènere contra el cònjuge mort.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible per al contribuent en estat de viduïtat amb l'aplicació de la "deducció per treball dependent".