Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per atenció de familiars amb discapacitat

Normativa: Arts. 5, 12 bis i 13  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril

Quantia de la deducció

Per cada ascendent o descendent  amb  un grau de discapacitat a l'igual o superior al 65 per 100 o  o que estigui judicialment incapacitat:

Atenció: tingui-se en compte que, a partir de l'entrada en vigor de la Llei 8/2021 de reforma del Codi civil, les referències realitzades a la incapacitació judicial, s'estenen a les resolucions judicials en les que s'estableix la curatela representativa de les persones amb discapacitat.

 • 150 euros, amb caràcter general.

  El grau de discapacitat o la incapacitació seran reconegudes o declarades per l'òrgan administratiu o judicial competent, d'acord amb la normativa aplicable

  Respecte a la forma d'acreditar la discapacitat vegeu l'article 72 del Reglament de l'IRPF.

  Quant a la incapacitació, a partir de l'entrada en vigor de la Llei 8/2021 per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, desapareix la incapacitació judicial  essent substituïda per una resolució judicial que determini els actes per als quals la persona amb discapacitat requereixi el suport per a l'exercici de la seva capacitat jurídica.

 • 220 euros si l'ascendent o descendent amb discapacitat ha estat avaluat pels serveis socials i se li ha reconegut el dret a una ajuda a la dependència, però que a 31 de desembre encara no la percep efectivament.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que l'ascendent o descendent amb discapacitat convisqui de forma ininterrompuda amb el contribuent com a mínim la meitat del període impositiu.

 • Que s'acrediti la convivència efectiva pels Serveis Socials de base o per qualsevol altre organisme públic competent.

 • Que la renda general i de l'estalvi de l'ascendent o descendent amb discapacitat no siguin superiors al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), incloses les exemptes ni tingui obligació legal de presentar declaració per l'impost sobre el patrimoni. Per a l'exercici 2022, aquesta quantia ascendeix a 16.212,56 euros (8.106,28 x 2).

 • L'aplicació de la deducció està condicionada al fet que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  1. En general:

   - 19.000 euros en tributació individual.

   - 24.000 euros en tributació conjunta.

  2. En cas que el contribuent resideixi habitualment en municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants:

   Atenció: en aquest supòsit, si el contribuent pertany a una família nombrosa, no existirà cap límit.

   Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seva classificació per categories es determinaran conforme al que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses (BOE de 19 de novembre).

   - 28.000 euros en tributació individual.

   - 45.000 euros en tributació conjunta.

   En cas de matrimoni, aquest límit de 45.000 euros s'aplicarà sempre que com a mínim un dels cònjuges hagués tingut la seva residència habitual durant el període impositiu en algun dels municipis o entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants.

   La residència habitual es determinarà sobre la base dels criteris definits en l'article 9 de la Llei de l'IRPF, però circumscrit a l'àmbit del municipi o entitat local menor.

   Pot consultar els  municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants en el següent enllaç: "Municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants".

  Important: existint més d'un contribuent que convisqui amb la persona amb discapacitat, i per al cas de què només un d'ells reuneixi el requisit del límit de renda, aquest podrà aplicar-se la deducció completa.

 • Quan dos o més contribuents amb el mateix grau de parentesc tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte d'una mateixa persona, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

  Quan els contribuents tinguin diferent grau de parentesc respecte de la persona amb discapacitat, la deducció correspondrà al de grau més pròxim.