Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o ampliació de capital en les societats

Normativa: Art. 11  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 20 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici 2022 en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en entitats que tinguin naturalesa de societat anònima, Societat de Responsabilitat Limitada, societat anònima Laboral, Societat de Responsabilitat Limitada Laboral o Societat Cooperatives.

 • El límit de deducció aplicable serà de 4.000 euros anuals.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials en entitats noves o de recent creació" de l'Annex B.8 de la declaració.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que, com a conseqüència de la participació adquirida pel contribuent, computada juntament amb la que posseeixin de la mateixa entitat el seu cònjuge o persones unides al contribuent per raó de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no s'arribi a posseir durant cap dia de l'any natural més del 40 per 100 del total del capital social de l'entitat o dels seus drets de vot.

 • Que les participacions adquirides han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys, següents a la constitució o ampliació i aquest no ha d'exercir funcions executives ni de direcció en l'entitat.

 • Que l'entitat de la que s'adquireixin les accions o participacions compleixi els següents requisits:

  1. Que tingui el seu domicili social i fiscal en la Comunitat Autònoma d'Extremadura.

  2. Que desenvolupi una activitat econòmica.

   A aquests efectes no es considerarà que desenvolupa una activitat econòmica quan tingui per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que estableix l'article 4.Vuit.Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

  3. Que, per al cas en què la inversió efectuada correspongui a la constitució de l'entitat, des del primer exercici fiscal aquesta compti com a mínim amb una persona amb contracte laboral a jornada completa, o amb dues persones amb contracte laboral a temps parcial , sempre que el còmput total d'hores en el supòsit de contracte laboral a temps parcial sigui igual o superior a l'establert per a una persona amb contracte laboral a jornada completa. En qualsevol cas, els treballadors hauran d'estar donats d'alta en el Règim corresponent de la Seguretat Social, i que es mantinguin les condicions del contracte durant com a mínim vint-i-quatre mesos.

  4. Que, per al cas en què la inversió efectuada correspongui a una ampliació de capital de l'entitat, aquesta entitat hagués estat constituïda dins els tres anys anteriors a l'ampliació de capital i la plantilla mitjana de l'entitat durant els dos exercicis fiscals posteriors al de l'ampliació s'incrementi respecte de la plantilla mitjana que tingués durant els dotze mesos anteriors com a mínim en una persona amb els requisits del paràgraf 3r anterior, i aquest increment es mantingui durant com a mínim vint-i-quatre mesos més.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'entitat i del seu increment es computarà el nombre de persones empleades, en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

 • Les operacions en les que sigui aplicable la deducció han de formalitzar-se en escriptura pública, en què s'ha d'especificar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment dels requisits i de les condicions establertes comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent ha d'incloure en la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici en el que es va produir l'incompliment la part de l'impost que es va deixar de pagar com a conseqüència de la deducció practicada juntament amb els interessos de demora meritats.