Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per parts múltiples

Normativa: Art. 3 i 12 bis  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril

Quantia de la deducció

300 euros per fill nascut durant el període impositiu, sempre que el menor convisqui amb el progenitor en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre) i es tracti de  parts múltiples.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació d'aquesta la deducció

 • L'aplicació de la deducció està condicionada al fet que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  1. En general:

   - 19.000 euros en tributació individual.

   - 24.000 euros en tributació conjunta.

  2. En cas que el contribuent resideixi habitualment en municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants:

   Atenció: en aquest supòsit, si el contribuent pertany a una família nombrosa, no existirà cap límit.

   Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seva classificació per categories es determinaran conforme al que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses (BOE de 19 de novembre).

   - 28.000 euros en tributació individual.

   - 45.000 euros en tributació conjunta.

   En cas de matrimoni, aquest límit de 45.000 euros s'aplicarà sempre que com a mínim un dels cònjuges hagués tingut la seva residència habitual durant el període impositiu en algun dels municipis o entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants.

   La residència habitual es determinarà sobre la base dels criteris definits en l'article 9 de la Llei de l'IRPF, però circumscrit a l'àmbit del municipi o entitat local menor.

   Pot consultar els  municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants en el següent enllaç: "Municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants".

 • Quan els fills nascuts convisquin amb ambdós progenitors l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells si optessin per tributació individual.