Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per residir habitualment en municipis i entitats locals menors d'Extremadura amb població inferior a 3.000 habitants

Normativa: Art. 11 ter Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril

Quantia de la deducció

El 15 per 100 de la quota íntegra autonòmica

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Que el contribuent resideixi habitualment en algun dels municipis i entitats locals menors d'Extremadura en els que la població sigui inferior a 3.000 habitants.

    Pot consultar els  municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants en el següent enllaç: "Municipis i entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants".

  • Que la suma de la base imposable general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no ha de ser superior a:

    • - 28.000 euros en tributació individual.

    • - 45.000 euros en tributació conjunta.

    En cas de matrimoni, aquest límit de 45.000 euros s'aplicarà sempre que com a mínim un dels cònjuges hagués tingut la seva residència habitual durant el període impositiu en algun dels municipis o entitats locals menors amb una població inferior a 3.000 habitants.

Particularitats en cas de tributació conjunta

En cas de tributació conjunta, l'import de la deducció serà la que correspongui al contribuent amb dret a la mateixa, resultant d'aplicar el 15 per 100 sobre la part de quota íntegra autonòmica que li correspongui, calculada conforme al següent procediment:

Quota íntegra autonòmica en tributació conjunta x (base liquidable total del contribuent en tributació individual ÷ ∑ bases liquidables totals en tributació individual de tots els contribuents integrats en la unitat familiar)