Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per treball dependent

Normativa: Art. 2  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • 75 euros per cada contribuent que compleixi els següents requisits:

    • - que percebi rendiments del treball import íntegre del qual no superi la quantitat de 12.000 euros anuals, i

    • que la suma de la resta dels rendiments nets, guanys i pèrdues patrimonials i imputacions de renda no excedeixi 300 euros.

  • En declaració conjunta la deducció serà aplicable per cada contribuent que percebi rendiments del treball dependent i compleixi individualment els requisits exigits.