Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per acolliment de menors

Normativa: Art. 5. Quatre  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Quanties de la deducció

 • 300 euros per cada menor en règim d'acolliment familiar simple, permanent, provisional o preadoptiu, administratiu o judicial, sempre que el contribuent convisqui amb el menor per temps igual o superior a 183 dies durant el període impositiu.

  Precisió : tingui-se en compte que la Llei 26/2015, de 28 de juliol, per la qual es modifica el sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE de 29 de juliol) va modificar, amb efectes des del 18 d'agost de 2015, l'article 173 bis del Codi civil regulant  les següents modalitats d'acolliment familiar: d'urgència, temporal i permanent. Així mateix, l'esmentada llei va afegir un nou article 176 bis regulant la delegació de guarda per a la convivència preadoptiva.

  D'altra banda,  la disposició addicional segona d'aquesta Llei 26/2015, estableix que "Totes les referències que en les lleis i altres disposicions es realitzessin a l'acolliment preadoptiu hauran d'entendre's fetes a la delegació de guarda per a la convivència preadoptiva prevista en l'article 176 bis del Codi civil. Les que es realitzessin a l'acolliment simple hauran d'entendre's fetes a l'acolliment familiar temporal previst en l'article 173 bis del Codi civil; i quan el fossin a les Entitats col·laboradores d'adopció internacional s'entendran fetes als organismes acreditats per a l'adopció internacional".

  Per tot això, la deducció s'entén aplicable a qualsevol de les modalitats d'acolliment familiar de les establertes en l'article 173 bis del Codi civil i la delegació de guarda per a la convivència preadoptiva prevista en l'article 176 bis del Codi civil.

 • 150 euros per cada menor en règim d'acolliment, en els termes anteriorment comentats, si el temps de convivència durant el període impositiu fora inferior a 183 dies i superior a 90 dies.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • No donarà lloc a aquesta deducció el supòsit d'acolliment familiar preadoptiu, quan l'adopció del menor es produeixi durant el període impositiu.

  Tingui-se en compte que l'acolliment familiar preadoptiu és actualment la delegació de guarda per a la convivència preadoptiva prevista en l'article 176 bis del Codi civil.

 • L'acolliment haurà d'estar formalitzat per l'òrgan competent en matèria de menors de la Xunta de Galicia .

 • En el cas d'acolliment de menors per matrimonis, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells, si opten per la declaració individual.

 • Si l'acolliment es realitza per parelles de fet, d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 2/2006, de 14 de juny, de dret civil de Galícia, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun dels seus membres.