Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per adquisició i rehabilitació d'habitatges en els projectes d'aldees model

Normativa: Art. 5. Vint Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Quantia de la deducció

El 15 per 100 de les quantitats satisfetes en l'exercici per a l'adquisició o rehabilitació d'habitatges.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • La deducció només es pot aplicar per les quantitats satisfetes en l'exercici:

  1. En el cas d'adquisició d'habitatge, per habitatges adquirits a partir l'1 de gener de 2021.

  2. En el cas de rehabilitació d'habitatge, per obres de rehabilitació iniciades a partir de l'1 de gener de 2021.

 • Que els habitatges se situïn en terrenys que s'integrin en projectes d'aldees model, de conformitat amb el que preveu la Llei 11/2021, de 14 de maig, de recuperació de la terra agrària de Galícia.

 • Que els habitatges estiguin destinades a residència dels contribuents que les adquireixin o rehabilitin, ja sigui amb caràcter habitual o esporàdic.

 • Als efectes de la deducció, tenen la consideració d'obres de rehabilitació aquelles que compleixin els següents requisits:

  1. Que disposin dels permisos i autoritzacions administratives corresponents.

  2. Que tinguin per objecte principal la reconstrucció de l'habitatge mitjançant la consolidació i el tractament de les estructures, façanes o cobertes i altres obres anàlogues, sempre que el cost global de les operacions de rehabilitació excedeixi el 25% del preu d'adquisició, si es va efectuar aquesta durant els dos anys immediatament anteriors a l'inici de les obres de rehabilitació, o, en un altre cas, del valor de mercat que tingui l'immoble en el moment d'aquest inici. A aquests efectes, es descomptarà del preu d'adquisició o del valor de mercat de l'immoble la part proporcional corresponent al sòl. Quan no es conegui el valor del sòl, aquest es calcularà prorratejant el cost d'adquisició satisfet o el valor de mercat entre els valors cadastrals del sòl i de la construcció de cada any.

  Atenció: en tot allò que no venja expressament establert, per determinar el concepte d'obres de rehabilitació, serà d'aplicació el que preveu la normativa reguladora de l'impost sobre el valor afegit (article 3.Sis Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol).

Base de la deducció i base màxima de la deducció:

 • Base de la deducció

  La base de la deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge, incloses les despeses originades que hagin sigut a càrrec de l'adquirent, i, en el cas de finançament aliè, l'amortització, els interessos, el cost dels instruments de cobertura del risc de tipus d'interès variable dels préstecs hipotecaris regulats en l'article dinovè de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de reforma econòmica, i altres despeses d'ella derivats. En cas d'aplicació dels esmentats instruments de cobertura, els interessos satisfets pel contribuent es minoraran en les quantitats obtingudes per l'aplicació de l'esmentat instrument.

 • Base màxima de la deducció

  Per al cas de construccions destinades a constituir l'habitatge habitual dels contribuents, la base d'aquesta deducció no podrà excedir 9.000 euros anuals, tant en tributació individual com en conjunta.

  En un altre cas, la base de la deducció no podrà excedir 4.500 euros anuals, tant en tributació individual com en conjunta.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb les deduccions “Per inversió en instal·lacions de climatització i/o aigua calenta sanitària que usin energies renovables en l'habitatge habitual i destinades exclusivament a l'autoconsum ”i “per obres de millora d'eficiència energètica en edificis d'habitatges o en habitatges unifamiliars ”recollides en els números tretze i divuit de l'article 5 del Decret Legislatiu 1/2011.