Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per lloguer de l'habitatge habitual

Normativa: Art. 5. Set  Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Quanties i límits màxims de la deducció

 • El 10 per 100 de les quantitats satisfetes  durant el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual

  Límit màxim de la deducció 300 euros per contracte i any, tant en tributació individual com en conjunta.

 • Si es tenen dos o més fills menors d'edat , el percentatge anterior de deducció s'eleva al 20 per 100, amb un límit màxim de la deducció de 600 euros per contracte i any, tant en tributació individual com en conjunta.
 • Les quanties fixades per a aquesta deducció es duplicaran en cas que l'arrendatari tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  D'acord amb l'article 3. Tres del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat el grau de discapacitat haurà d'acreditar-se mitjançant certificat o resolució expedida per l'òrgan competent. En particular, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 en el cas dels pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa i en el cas dels pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

  Igualment, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65% quan es tracti de persones de la qual incapacitat sigui declarada judicialment, encara que no assoleixi aquest grau, així com en els casos de dependència severa i gran dependència, sempre que aquestes últimes situacions fossin reconegudes per l'òrgan competent, d'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

  Tingui-se en compte que, a partir de l'entrada en vigor de la Llei 8/2021 de reforma del Codi civil, les referències realitzades a la incapacitació judicial, s'estenen a les resolucions judicials en les que s'estableix la curatela representativa de les persones amb discapacitat.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que l'edat del contribuent sigui igual o inferior a 35 anys en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre). En cas de tributació conjunta, haurà de complir aquest requisit com a mínim un dels cònjuges o, si escau, el pare o la mare.

 • Que la data del contracte d'arrendament sigui posterior a 1 de gener de 2003.

 • Que hagi constituït el dipòsit de la fiança a què es refereix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, d'arrendaments urbans, a l'Institut Gallego de l'Habitatge i Sòl, o bé posseeixi còpia compulsada de la denúncia presentada davant aquest organisme per no haver-li entregat aquest justificant la persona arrendadora.

  El contribuent haurà d'acreditar, si és objecte de comprovació, que la fiança va ser dipositada o la denúncia va ser presentada abans de la presentació de l'autoliquidació o de la fi del termini voluntari de presentació.

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi l'import de 22.000 euros, tant en tributació individual com en conjunta.

 • Quan dos contribuents tinguin dret a aquesta deducció, l'import total de la mateixa, sense excedir el límit establert per contracte d'arrendament, es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

  Tractant-se de matrimonis en règim de guanys, la deducció correspondrà als cònjuges per parts iguals, encara que el contracte estigui només a nom d'un d'ells.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat"Informació addicional a la deducció autonòmica per arrendament" de l'Annex B.8 de la declaració en el que, a més de les dades necessàries per quantificar la deducció, haurà de fer-se constar el NIF /NIE de l'arrendador de l'habitatge  i,  si existeix, el del segon arrendador o, si escau, si ha consignat un NIF d'un altre país, es marcarà una X  en les caselles corresponents.