Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Pels ajuts i subvencions rebudes pels esportistes d'alt nivell de Galícia

Normativa: Art. 5. Dinou Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Quantia de la deducció

L'import de la deducció serà el resultat d'aplicar els tipus mitjans de gravamen a l'import de la subvenció o ajuda pública en la base liquidable.

Per això el contribuent ha d'integrar en la seva base imposable general, casella [0435],  l'import corresponent a la subvenció o ajuda pública obtinguda de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de Galícia o dels restants entitats del sector públic autonòmic.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Que es tracti d'una subvenció o qualsevol altra ajuda pública obtinguda de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de Galícia o dels restants entitats del sector públic autonòmic per al desenvolupament de l'activitat esportiva.

  • Que l'activitat esportiva per la qual s'obté la subvenció o ajuda pública no generi rendiments d'activitats econòmiques.

  • El contribuent ha de tenir reconeguda la condició d'esportista d'alt nivell segons resolució de l'òrgan superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma amb competències en matèria d'esport.