Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per contribuents amb discapacitat, d'edat igual o superior a 65 anys, que precisin ajuda de terceres persones

Normativa: Art. 5. Sis Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 10 per 100 de les quantitats satisfetes a tercers pels contribuents d'edat igual o superior a 65 anys afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100 i que precisin ajuda de terceres persones.

 • Es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100 quan es tracti de persones de la qual incapacitat sigui declarada judicialment, encara que no assoleixi aquest grau, així com en els casos de dependència severa i gran dependència, sempre que aquestes últimes situacions fossin reconegudes per l'òrgan competent, d'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

  D'acord amb l'article 3. Tres del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat el grau de discapacitat haurà d'acreditar-se mitjançant certificat o resolució expedida per l'òrgan competent. En particular, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 en el cas dels pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa i en el cas dels pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

  Igualment, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65% quan es tracti de persones de la qual incapacitat sigui declarada judicialment, encara que no assoleixi aquest grau, així com en els casos de dependència severa i gran dependència, sempre que aquestes últimes situacions fossin reconegudes per l'òrgan competent, d'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

  Tingui-se en compte que, a partir de l'entrada en vigor de la Llei 8/2021 de reforma del Codi civil, les referències realitzades a la incapacitació judicial, s'estenen a les resolucions judicials en les que s'estableix la curatela representativa de les persones amb discapacitat.

 • El límit màxim de la deducció és de 600 euros.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi minorat en l'import dels mínims personal i familiar, suma de les caselles [0435] i [0460] de la declaració menys l'import de la casella [0520] de la declaració, no superi els següents imports:

  • - 22.000 euros en tributació individual.

  • - 31.000 euros en tributació conjunta.

 • Que acrediti la necessitat d'ajuda de terceres persones.

 • Que el contribuent no sigui usuari de residències públiques o concertades de la Comunitat Autònoma de Galícia o beneficiari del xec assistencial de la Xunta de Galicia.