Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per atenció de fills menors

Normativa: Art. 5. Cinc Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Quantia i límits màxims de la deducció

 • El 30 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període pels contribuents que, per motius de treball, per compte propi o aliè, hagin de deixar als seus fills menors a l'atenció d'una persona empleada de la llar o en escoles infantils de 0-3 anys.
 • El límit màxim de la deducció és de:

  • - 400 euros.

  • - 600 euros si es tenen dos o més fills de 3 o menys anys d'edat.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que els fills tinguin tres o menys anys d'edat (tant per generar el dret a la deducció com per a fer còmput per a la deducció incrementada), a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

 • Que ambdós pares realitzin una activitat per compte propi o aliè , per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

 • Que quan la deducció sigui aplicable per despeses d'una persona empleada en la llar, aquesta estigui donada d'alta en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi minorat en l'import dels mínims personal i familiar, suma de les caselles [0435] i [0460] de la declaració menys l'import de la casella [0520] de la declaració, no sobrepassi els següents imports:

  • - 22.000 euros en tributació individual.

  • - 31.000 euros en tributació conjunta.

 • Quan més d'un contribuent tingui dret a l'aplicació d'aquesta deducció, per complir els requisits anteriors, el seu import es prorratejarà entre ells.