Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per determinades subvencions i/o ajuts obtinguts a conseqüència dels danys causats pels incendis que es van produir a Galícia durant el mes d'octubre de l'any 2017

Normativa: Art. 5. Setze Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • L'import d'aquesta deducció serà el resultat d'aplicar els tipus mitjans de gravamen a la part de la base liquidable general que correspongui a aquesta subvenció o ajuda.

  • La deducció es podrà aplicar únicament quan el contribuent hagués integrat en la base imposable general l'import corresponent a una subvenció o qualsevol altra ayu­da pública obtinguda de la Comunitat Autònoma de Galícia de les incloses en el Decret 102/2017, de 19 d'octubre, de mesures urgents d'ajuda per a la reparació de danys causa­dos pels incendis que es van produir a Galícia durant el mes d'octubre de l'any 2017.